ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ของ BH

Backตุลาคม 04, 2548

             ด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับทราบจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)

เรื่องการขายหุ้น บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) จำนวน

 175,000,000 หุ้น ของ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BBL ลดลงจากร้อยละ 23.97 เป็น

ร้อยละ 6.56 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลดังกล่าวจาก BH

 

              ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย "H" (Trading Halt) หลักทรัพย์ของบริษัท

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าของวันที่ 4 มกราคม 2548 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัท

จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง