บริษัทร่วม -เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI)

Backตุลาคม 17, 2548

ที่ บช. 48/113

 

17  ตุลาคม  2548

 

เรื่อง      บริษัทร่วม ? เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI)

เรียน      ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ด้วย เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ (AHI) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

จำกัด (มหาชน) ในประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบการชำระภาษีสำหรับปี พ.ศ.

2545 โดยAHI ได้รับแจ้งผลในเบื้องต้นว่า อาจจะมีการชำระภาษีไม่ครบถ้วนซึ่ง AHI เชื่อว่าผลการ

ตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าวไม่มีมูล และได้โต้แย้งในเรื่องนี้อย่างหนักแน่น สำนักงานสรรพากรของ

ประเทศฟิลิปปินส์ จึงตกลงที่จะทบทวนผลการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าว บริษัทจะติดตามเรื่องนี้

อย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทันทีที่มีการสรุปผลการตรวจสอบต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

                              ขอแสดงความนับถือ

 

 

                            ( นางลินดา  สีสหะปัญญา )

                                 กรรมการผู้จัดการ