แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2548

Backกันยายน 22, 2548

ที่ บช. 48/105

 

วันที่  22 กันยายน 2548

 

เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

เรียน      ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

      บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 ระหว่างเวลา 19.00 น. ถึง 20.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 424,442,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระหนี้คงค้างของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ  และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ดังนี้

ประเภท    :หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายอาจเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอย

                 ชำระคืนเงินต้นหรือชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มี

                 ประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ

                 เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

จำนวนเงินต้นทั้งสิ้น  :ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย      :ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุหุ้นกู้          :ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

การเสนอขาย      :การเสนอขายหุ้นกู้อาจเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ

                 เสนอขายต่อนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยที่การเสนอขายหุ้นกู้ อาจ

                ขายต่อนักลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือ นักลงทุน

                 ประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ

                 กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้น

                 กู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่คณะ

                 อนุกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

 

      ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเวลาในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง รวมทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ข้อกำหนดเกี่ยวกับหรือซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคา เช่น การทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortization) ระยะเวลาในการจ่ายดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน หรือการขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call and Put Options)  อายุหุ้นกู้ วิธีการเสนอขายหลัประกันและการมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นต้นและรวมถึงให้มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญารับประกันการจำหน่าย และ/หรือ สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ พร้อมทั้งการตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการติดตามขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับ

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Center/Bond Electronic Exchange) หรือตลาดรองอื่น ๆ

เป็นต้น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

ลงชื่อ .........................................................

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)

กรรมการผู้จัดการ