ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติม

Backสิงหาคม 22, 2548

ที่ บช. 48/088

  

วันที่ 22  สิงหาคม  2548

     

เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 (เพิ่มเติม)

เรียน      ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     

     ตามที่ทางบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งว่าที่ประชุม

คณะกรรมการ ครั้งที่.4/2548  มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น

บริษัทขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินปันผลดังกล่าว  จะจ่ายให้แก้ผู้ถือหุ้นสามัญ

และหุ้นบุริมสิทธิ์  ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทเท่ากัน

     

     

                                     ขอแสดงความนับถือ

     

     

                                 ( นางลินดา   ลีสหะปัญญา )

                                       กรรมการผู้จัดการ