ประกาศจ่ายเงินปันผล,เรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาออกหุ้นฏุ้

Backสิงหาคม 18, 2548

บช.ที่ 48/085

                                    17  สิงหาคม  2548

 

เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท

เรียน      ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

      บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)  ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่  4/2548  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548  เวลา  21.00 น.  โดยมีมติที่สำคัญคือ

 

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  สำหรับผลการประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548  ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

 

2. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในงวดนี้  จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2

กันยายน  2548  เวลา 12.00 น.

 

3. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 กันยายน  2548   โดยการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลง

ทะเบียน  หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้

 

4. คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

เพื่อทดแทนเงินกู้เดิม และ/หรือ เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ดังนี้

 

ชนิด:       หุ้นกู้ทุกประเภท ตามความเหมาะสมของตลาด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ

หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะพิจารณาเห็นสมควร

วงเงิน:       ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย:       ให้เป็นไปตามสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุหุ้นกู้:      ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

 

การเสนอขาย:       เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อ

ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุน

ประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบาง

ส่วน คราวเดียว หรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร

 

โดยคณะอนุกรรมการการลงทุน (Investment Committee) มีอำนาจกำหนดเวลาในการออกหุ้นกู้

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่

ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย หลักประกัน เป็นต้น เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา และ

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้

ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่าง ๆ

รวมทั้งแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ นายทะเบียนหุ้นกู้ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง

ทำการตกลงอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายหรือทำสัญญาและลงนามในสัญญาหรือเอกสารอื่น

ใดกับคู่กรณีที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนี้

และรวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการติดตามขอ

อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

5. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 21 กันยายน 2548 โดยมีวาระการ

ประชุมดังต่อไปนี้

      1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 12 ประจำปี 2548

      2.  พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้

      3.  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าประชุมในวันที่ 2 กันยายน 2548  เวลา 12.00 น.  เป็นต้นไปจนกว่าประชุมจะแล้วเสร็จ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

                              ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                ( นางลินดา  ลีสหะปัญญา )

                                      กรรมการ