คำชี้แจงเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ปี 2548

Backสิงหาคม 15, 2548

ที่  บช. 48/078

                                                                วันที่ 15  สิงหาคม 2548

 

เรื่อง คำชี้แจงผลดำเนินงานของบริษัทแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อน มากกว่าร้อยละ 20 สำหรับไตรมาศที่ 2ปี 2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

      บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ขอนำส่งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับงบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือน (ไตรมาสที่ 2) และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ดังต่อไปนี้

 

1.รายได้ และ ค่าใช้จ่าย

      บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,640 ล้านบาท  ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2548ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 260 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 14 และ ผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 19

      บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 1,326 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2548 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของกิจการโรงพยาบาล โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น

      บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,229 ล้านบาท สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2548 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 487 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการโรงพยาบาลในปี 2548 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยใน คิดเป็นร้อยละ 13 และ ผู้ป่วยนอก คิดเป็นร้อยละ 19

      สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2548 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 2,618 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2547 จำนวน 400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 เนื่องจาก การขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการประกอบกิจการที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

 

2.กำไรสุทธิ

      บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เป็นจำนวน 245 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62 เนื่องมาจากรายได้ของกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง จำนวน 16.5 ล้านบาท  โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2548เท่ากับ 0.34 บาท และ กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.28 บาท ตามลำดับ

      บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับงวด 6 เดือนแรกเป็นจำนวน 472 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 41จากจำนวน 334 ล้านบาทสำหรับงวดหก เดือนแรกของปี 2547 เนื่องมาจากรายได้ของกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง จำนวน 35.83 ล้านบาท  โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับงวด 6 เดือนแรกเท่ากับ 0.65 บาท และ กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 0.54 บาท ตามลำดับ

 

 

                     ไตรมาส 2/48  ไตรมาส 2/47  6เดือน/ 48  6เดือน/47

รายได้รวม                1,640        1,380      3,229      2,742

กำไรขั้นต้น                 579          469      1,165      951

กำไรสุทธิ                245          151        472     334

 

 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                    ขอแสดงความนับถือ

                             บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

 

 

                                     (นาง ลินดา ลีสหะปัญญา)

                                           กรรมการผู้จัดการ