สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)

Backสิงหาคม 15, 2548

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)

                     บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

                                                          สอบทาน

                        สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)

                             ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน

ปี                  2005        2004      2005        2004

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ     244,937     151,430     472,061     334,050

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.34     0.23       0.65       0.51

 

   ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

        แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

 

 

  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ

                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 

  "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ

   การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน

   ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

                           ลงลายมือชื่อ _______________________

                                ( นาง ลินดา ลีสหะปัญญา )

                               ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

                                     ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ