สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

Backมีนาคม 01, 2549

                 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

                          บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

 

                                          ตรวจสอบ

                                     (หน่วย : พันบาท)

                                    สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม

                                         งวด 1 ปี

  ปี                            2548            2547

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                 1,052,739        934,547

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)          1.45             1.36

 

  ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :

      ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

 

 

  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ

                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 

       "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้

        จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น

        ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

                               ลงลายมือชื่อ _______________________

                                ( นาง ลินดา ลีสหะปัญญา )

                               ตำแหน่ง     กรรมการผู้จัดการ

                                     ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ