คำอธิบายและวิเคราะฆ์งบการเงินประจำปี 2548

Backมีนาคม 01, 2549

ที่ บช./SET 49/006

 

                                          1 มีนาคม 2549

 

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

1. รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,807 ล้านบาทในปี 2548 เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 998 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 17 (ไม่รวมรายได้จากรายการพิเศษจำนวน 64 ล้านบาทในปี 2547) เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการโรงพยาบาลในปี 2548 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผู้ป่วยในในอัตราร้อยละ 13 และผู้ป่วยนอกในอัตราร้อยละ 17 สำหรับปี 2548 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย 5,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 829 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาล ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ในอัตราที่สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2548 บริษัทฯมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69 เนื่องจากบริษัทฯได้ใช้ผลขาดทุนทางภาษีจากปีก่อนๆหมดแล้ว และเริ่มจ่ายภาษีในปี 2548

 

2. กำไรสุทธิและรายการพิเศษ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2548 จำนวน 1,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากกำไรสุทธิ 871ล้านบาทในปี 2547 (ไม่รวมรายได้จากรายการพิเศษจำนวน 64 ล้านบาทในปี 2547) เนื่องจากรายได้ของกิจการโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จาก 1.27 บาทต่อหุ้นในปี 2547 (ไม่รวมรายการพิเศษ) เช่นเดียวกัน กำไรต่อหุ้นแบบปรับลดเพิ่มร้อยละ 20 จาก 1.01 บาทต่อหุ้นในปี 2547 เป็น 1.21 บาทต่อหุ้นในปี 2548

ในปี 2547 บริษัทฯมีกำไรจากการที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) แปลงสภาพ

หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 64 ล้านบาท จากดอกเบี้ยค้างจ่ายเต็มจำนวนทั้ง 12 ปีของหุ้นกู้จำนวน 96

ล้านบาท บริษัทฯได้ทำการบันทึกดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 64 ล้านบาทเป็นกำไรจากการแปลงสภาพหุ้นกู้ เมื่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นกู้ ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญในวันที่ 25 สิงหาคม 2547 โดยที่รายการดังกล่าวแสดงเป็นรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุนในปี 2547

                                           (หน่วย: ล้านบาท)

                            2548                 2547

รายได้รวม                   6,807                5,809

กำไรขั้นต้น                   2,501                2,020

กำไรก่อนรายการพิเศษ            1,053                  870

รายการพิเศษ                    -                    64

กำไรสุทธิ                    1,053                  935

 

3.  งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,201 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ และการลงทุนในบริษัทเอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ที่ 0.37 เท่า ส่วนผู้ถือหุ้นณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยู่ที่ 2,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,060 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จากกำไรสุทธิของปี 2548 ส่วนหนี้สินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2548 เท่ากับ 3,032 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ 2,960 ล้านบาท ในปี 2547

 

4.  สภาพคล่อง

บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 1,513 ล้านบาท ในปี 2548 เทียบกับ

1,238 ล้านบาทในปี 2547 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องมาจากผลกำไรก่อนหักภาษีที่ดีขึ้นของบริษัทฯ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเป็น 859 ล้านบาท ในปี 2548 จาก 1,268 ล้านบาท ในปี 2547 เนื่องจากการลดลงของเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นเป็น 857 ล้านบาท ในปี 2548 จาก 273 ล้านบาทในปี 2547 เนื่องจากบริษัทฯมีการชำระคืนเงินกู้และจ่ายเงินปันผลในปี 2548 เป็นผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีลดลงเป็น 544 ล้านบาทในปี 2548 จาก 723 ล้านบาทในปี 2547

อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ระดับ 0.67 เท่าในปี 2548 เทียบกับ 1.27 เท่าในปี 2547 เนื่องจาก

การลดลงของเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว จึงลดลงเช่นกัน เป็น 0.65 เท่าในปี 2548 จาก 1.15 เท่าในปี 2547

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

      ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

      (นางลินดา ลีสหะปัญญา)

      กรรมการผู้จัดการ