การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

Backมีนาคม 01, 2549

ที่ บช./SET 49/003

      1 มีนาคม 2549

 

เรื่อง      แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2549

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ

      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

      ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

 

1.  มติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่ง

ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป

2.  การจ่ายเงินปันผล

  ที่ประชุมมีมติให้นำเสนอการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายคราวนี้ทั้งสิ้น 328,523,499.90 บาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องดำเนินการภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้รายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

 

3.  การเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

   ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ

   1)  นายอนันต์ เตชะเวช

   2)  นายสรดิษ วิญญรัตน์

   3)  นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

   4)  นายจอน ยังพิชิต

   5)  นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์ (Mr. Curtis John Schroeder)

โดยคณะกรรมการจะมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

 

4.  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549

      ที่ประชุมได้มีมติให้นำเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน

6,000,000 บาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น เพื่อมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตาม

ความเหมาะสมต่อไป

 

5.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

   ที่ประชุมได้มีมติให้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2549 ดังนี้

      1)   นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ

      2)   นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3316 และ/หรือ

      3)   นางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

      พร้อมกันนี้ มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

 

6.  แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลงที่ประชุมได้มีมติให้นำเสนอการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอด

คล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

 

7.  วันปิดสมุดทะเบียน

   ที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และสิทธิในเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

 

8.  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549

    ที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549 ในวันที่ 26 เมษายน

2549 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิทซอย 3 กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

    (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12

    (2) รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2548

    (3) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2548

    (4) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

    (5) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ได้แก่

        1) นายอนันต์ เตชะเวช

        2) นายสรดิษ วิญญรัตน์

        3) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

        4) นายจอน ยังพิชิต

        5) นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์ (Mr. Curtis John Schroeder)

กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

    (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

    (7) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247

และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3316 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน  1,300,000  บาท

    (8) พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ลดลงเนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

      ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

 (นางลินดา ลีสหะปัญญา)

      กรรมการผู้จัดการ