คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาส 2 /2549

Backสิงหาคม 15, 2549

ที่ บช./SET 49/023

                                          15 สิงหาคม 2549

เรื่อง      คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
          ประจำไตรมาส 2ปี 2549
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. รายได้และค่าใช้จ่าย
         ในไตรมาส 2 ปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,918 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จาก
1,640 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2548  เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการโรงพยาบาล
โดยที่รายได้จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 12 และรายได้จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
23
          สำหรับไตรมาส 2 ปี 2549 บริษัทฯ มีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 1,154 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากไตรมาส 2 ปี 2548 ซึ่งขยายตัวช้ากว่ารายได้เล็กน้อย
เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 37.7% ในไตรมาส 2 ปี 2549 เมื่อเทียบกับ 36.7%
ในไตรมาส 2 ปี 2548 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เป็น 272
ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2549 ซึ่งเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายและ การประหยัดต่อขนาด (economies of scale)เป็นผลให้อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA margin) ดีขึ้นเป็น 25.4% ในไตรมาส 2 ปี
2549 จาก 23.8% ในไตรมาส 2 ปี 2548
          เมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับไตรมาส 1 ปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,918
ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2549 ซึ่งใกล้เคียงกับ 1,923 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2549
เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 เป็นช่วงการชลอตัวของธุรกิจโรงพยาบาลจากการ
ที่มีวันหยุดยาวในเดือนเมษายนและ พฤษภาคม ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ปี 2549 ดังนั้นอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไร
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA margin) อยู่ในระดับคงที่ที่
37.7% และ 25.4% ตามลำดับ
            สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
19 จาก 3,228 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2548เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้ป่วย
ในในอัตราร้อยละ 14 และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผู้ป่วยนอกในอัตราร้อยละ 24
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในครึ่งปีแรกของปี 2549 อยู่ที่ 2,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17
จากครึ่งปีแรกของปี 2548 เป็นผลให้ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 37.1% ในครึ่งปีแรกของปี 2548
เป็น 37.7% ในครึ่งปีแรกของปี 2549 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าที่ 9%
จากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการประหยัดต่อขนาด (economies of scale)
เป็นผลให้อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA margin)
ดีขึ้นจาก 23.2% ในครึ่งปีแรกของปี 2548 เป็น 25.2% ในครึ่งปีแรกของปี 2549

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและกำไรสุทธิ
          สำหรับไตรมาส 2 ปี 2549 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก เป็น 100
ล้านบาท จาก 45 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ
ได้ใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษีหมดแล้วในปี 2548 และเริ่มจ่ายภาษีในอัตราเต็มในปี 2549
เป็นผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย จาก 14.9% ในไตรมาส 2 ปี 2548 เป็น 13.9%
ในไตรมาส 2 ปี 2549 ถึงแม้อัตรากำไรสุทธิมีการปรับตัวลงเล็กน้อย กำไรสุทธิของบริษัทฯ
ยังเพิ่มขึ้น 9% จาก 245 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2548 เป็น 266 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี
2549
          เมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับไตรมาส 1 ปี 2549ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯลดลง
เล็กน้อย จาก 108 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2549 เป็น 100 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2549
คิดเป็นการจ่ายภาษีในอัตรา 29% และ 27% ตามลำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราภาษีเต็มที่ที่ 30%
เป็นผลให้อัตรากำไรสุทธิอยู่ในระดับเดิมที่ 13.9% ในทั้งไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2549
สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2549 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคล 208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
141% จาก 86 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯเริ่มจ่ายภาษีในอัตราเต็มในปี
2549 เป็นผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย จาก 14.6% ในครึ่งปีแรกของปี 2548 เป็น 13.9%
ในครึ่งปีแรกของปี 2549
          บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.37 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 2 ปี 2549 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9 จาก 0.34 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 2 ปี 2548 และอยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาส 1 ปี
2549 ที่ 0.37 บาทต่อหุ้น เช่นเดียวกัน กำไรต่อหุ้นแบบปรับลดเพิ่มร้อยละ 11 เป็น 0.31
บาทต่อหุ้นในไตรมาส 2 ปี 2549 จาก 0.28 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 2 ปี 2548
และอยู่ในระดับเดียวกันกับ ไตรมาส 1 ปี 2549 ที่ 0.31 บาทต่อ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในครึ่ง
ปีแรกของปี 2549 เท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จาก 0.65บาทต่อหุ้นในครึ่งปีแรก
ของปี 2548  และเช่นเดียวกัน กำไรต่อหุ้นแบบปรับลดเพิ่มร้อยละ 13 จาก 0.54 บาทต่อหุ้น
ในครึ่งปีแรกของปี 2548 เป็น 0.61 บาทต่อหุ้นในครึ่งปีแรกของปี 2549

                                                        (หน่วย: ล้านบาท)

           ไตรมาส2 ไตรมาส1 Q-o-Q ไตรมาส2  Y-o-Y ครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรก Growth
             2549    2549   2549   2548  Growth   2549   2548
รายได้รวม    1,918   1,923  -0.2%  1,640   17%    3,841   3,228    19%
กำไรขั้นต้น      698     704    -1%   579   21%     1,402   1,164    20%
อัตรากำไรขั้นต้น  37.7%  37.7%        36.7%          37.7%   37.1%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย 486   481    1%    389   25%       967     749     29%
ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย
(EBITDA)
อัตรากำไรก่อนหักดอก 25.4% 25.1%       23.8%           25.2%    23.2%
เบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัด
จำหน่าย (EBITDA
Margin)
กำไรสุทธิ        266    267  -0.4%    245  9%         533       472    13%
อัตรากำไรสุทธิ  13.9%  13.9%          14.9%            13.9%    14.6%3.  งบดุล
          ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,845 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
5,728 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวของกิจการโรงพยาบาล และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการสร้าง
อาคารผู้ป่วยนอกและที่จอดรถใหม่ หักลบด้วยการลดลงของเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินที่นำไป
ค้ำประกัน เนื่องจากได้มีการยกเลิกเงื่อนไขการดำรงบัญชีเพื่อจ่ายคืนเงินกู้หนี้สินรวมของ บริษัทฯ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เท่ากับ 2,989 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ 3,032 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) อยู่ในระดับใกล้ เคียงที่
0.39 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เทียบกับ 0.38 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อเพิ่มวงเงินกู้อีกจำนวน
1,370 ล้านบาทเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์ ซื้ออาคาร และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งยัง
ไม่มีการเบิกเงินกู้จากวงเงินดังกล่าว

          ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 2,786 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 จาก 2,615
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จากกำไรสุทธิของครึ่งปีแรกของปี 2549 จำนวน 533
ล้านบาท หักด้วยการจ่ายเงินปันผลจำนวน 329 ล้านบาท ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปรับเทียบเต็มปี
(Annualized ROE) อยู่ที่ 18% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับเทียบเต็มปี (Annualized
ROA) ยังคงสูงอยู่ที่ 36.7% ในครึ่งปีแรกของปี 2549

4.  สภาพคล่อง
          บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 636 ล้านบาท
ในครึ่งปีแรกของปี 2549 ใกล้เคียงกับ 689 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2548
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลงเป็น 187 ล้านบาท ในครึ่งปีแรกของปี 2549 จาก 409
ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2548 เนื่องจากในปี 2548 บริษัทฯได้ลงทุนเป็นเงินจำนวน 323
ล้านบาทในโรงพยาบาลเอเชียน ฮอสพิทอล อิงค์ เพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยังประเทศฟิลิปปินส์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวนใกล้เคียงเดิมที่ 501 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2549
เทียบกับ 465 ล้านบาทในครึ่งปีแรกของปี 2548 จากการใช้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดชำระ
และการจ่ายเงินปันผล เป็นผลให้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดลดลงเป็น
491 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 จาก 538 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548
          อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.76 เท่าในไตรมาส 2 ปี 2549 ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับ
0.78 เท่า ในไตรมาส 1 ปี 2549 และ 0.72 เท่าในไตรมาส 2 ปี 2548
ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.53 เท่า ในไตรมาส 2 ปี 2549  ใกล้เคียงกับ 0.59
เท่าในไตรมาส 1 ปี 2549 และไตรมาส 2 ปี 2548

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

      ขอแสดงความนับถือ      (นางลินดา ลีสหะปัญญา)
      กรรมการผู้จัดการ