สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)

Backสิงหาคม 15, 2549

 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
                     บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

                                                          สอบทาน
                                 สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)
                                       ไตรมาสที่ 2         งวด 6 เดือน
              ปี                    2549        2548        2549        2548

   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              266,030     244,937     533,148      472,061
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)    0.37       0.34          0.73        0.65

   ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
        แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข


  หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ
                ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

  "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบ
   การเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน
   ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"


                               ลงลายมือชื่อ _______________________
                                         ( นางลินดา ลีสหะปัญญา )
                               ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
                                        ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ