รายงานความคืบหน้าการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

Backสิงหาคม 01, 2549

ที่ : บช./SET 49/020

วันที่ 31 กรกฎาคม 2549

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน ) ("บริษัท"หรือ"BH") ครั้งที่ 3/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด("BIL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเต็มจำนวน จาก 600,000,000 บาท เป็น 1,976,470,100 บาท การเพิ่มทุนดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 BIL จะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,764,701 หุ้น เสนอขายที่ราคา 153.52 บาท และการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 BIL จะออกหุ้นจำนวน 8,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของ BIL ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคา 100 บาท ทั้งนี้ในการเพิ่มทุนครั้งที่1 นั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการสละสิทธ์การจองซื้อหุ้นของ BIL ที่ออกใหม่ ไม่เกินจำนวน 5,764,701 หุ้น เพื่อให้สิทธิจองซื้อหุ้นแก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(?BBL?), Istithmar PJSC (?Istithmar?) และ V-Sciences Investment Pte Ltd ("V-Sciences") ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549ได้มีมติอนุมัติการการสละสิทธ์การจองซื้อหุ้น ของ BIL ที่ออกใหม่เพื่อให้สิทธิจองซื้อหุ้นแก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)(?BBL?) จำนวน 1,176,469 หุ้น ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIL) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนของ BILเพิ่มขึ้นจาก 600,000,000 บาท เป็น 1,176,470,100 บาท โดยเรียกชำระครั้งแรกเป็นเงินหุ้นละ 78.52 บาท รวมเป็นเงินค่าหุ้นที่ได้รับชำระทั้งสิ้น 452,644,322.52 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ