รายงานความคืบหน้าของการเพิ่มทุนใน BIL

Backมิถุนายน 05, 2549

วันที่ 5 มิถุนายน 2549

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(บริษัทย่อยของบริษัท)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน ) ("บริษัท"หรือ"BH") ครั้งที่ 3/2549 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2549 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเต็มจำนวน จาก 600,000,000 บาท เป็น 1,976,470,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 13,764,701 หุ้น ที่ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท และอนุมัติการสละสิทธ์การจองซื้อหุ้นของ BIL ที่ออกใหม่ ไม่เกินจำนวน 5,764,701 หุ้น เพื่อให้สิทธิจองซื้อหุ้นแก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)(BBL), Istithmar PJSC (Istithmar) และ V-Sciences Investment Pte Ltd ("V- Sciences") และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2549 ซึ่งได้ประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติการการสละสิทธ์การจองซื้อหุ้นของ BIL ที่ออกใหม่เพื่อให้สิทธิจองซื้อหุ้นแก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)(?BBL?) จำนวน 1,176,469 หุ้น ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 2 มิถุนายน 2549 บริษัท, บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIL), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), Istithmar PJSC (Istithmar) และ V-Sciences Investments Pte Ltd (V-Sciences) ได้ร่วมลงนามในสัญญาเพื่อการลงทุนใน BIL เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ดำเนินการเพิ่มทุนใน BIL ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ลินดา ลีสหะปัญญา )
กรรมการผู้จัดการ