แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการสละสิทธิ์ซื้อหุ้นบ.ย่อย

Backพฤษภาคม 16, 2549

ที่ บช./SET 49/16
      16 พฤษภาคม 2549
เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
เรียน       ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
เวลา 19.00 น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33
ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
มีมติดังต่อไปนี้
1.      ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผุ้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทสละสิทธิ์
การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน
1,176,469 หุ้น เพื่อให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จองซื้อหุ้นดังกล่าว
ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2.      ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง His Excellency Sultan Ahmed Bin
Sulayem เป็นกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
เพิ่มอีกหนึ่งคน

3.      ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13.2 ตามความต่อไปนี้
      "ข้อ 13      หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อกำหนด เว้นแต่
13.1      การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตาม
กฎหมาย
13.2      การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทรวมกันเกินร้อยละ
49 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท"

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ