คำอธิบายงบการเงินไตรมาส ที่ 1 ปี2549

Backพฤษภาคม 15, 2549

ที่ บช./SET 49/017

                                          15 พฤษภาคม 2549

เรื่อง      คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำไตรมาส 1
ปี 2549
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. รายได้และค่าใช้จ่าย
ในไตรมาส 1 ปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จาก
1,590 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2548 เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการโรงพยาบาล
โดยที่รายได้จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14 และรายได้จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
25 สำหรับไตรมาส 1 ปี 2549 บริษัทฯ มีต้นทุนกิจการโรงพยาบาล 1,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19 จากไตรมาส 1 ปี 2548 ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของรายได้ ดังนั้น
อัตรากำไรขั้นต้นจึง อยู่ในระดับคงที่ที่ 37.7% ในไตรมาส 1 ปี 2549 เมื่อเทียบกับ 37.5%
ในไตรมาส 1 ปี 2548 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน เป็น
274 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2549 เป็นผลให้อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA margin) ดีขึ้นเป็น 25.1% ในไตรมาส 1 ปี 2549 จาก 22.7%
ในไตรมาส 1 ปี 2548

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลและกำไรสุทธิ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นมาก จาก 41 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2548
เป็น 108 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2549 เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มจ่ายภาษีในอัตราเต็มในปี 2549
จากการที่บริษัทฯ ได้ใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษีหมดแล้ว เป็นผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย จาก
14.3% ในไตรมาส 1 ปี 2548 เป็น 13.9% ในไตรมาส 1 ปี 2549 ถึงแม้อัตรากำไรสุทธิ
มีการปรับตัวลงเล็กน้อย กำไรสุทธิของบริษัทฯ ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จาก 227 ล้านบาทในไตรมาส
1 ปี 2548 เป็น 267 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ
0.37 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 1 ปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จาก 0.31 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 1 ปี
2548 เช่นเดียวกัน กำไรต่อหุ้นแบบปรับลดเพิ่มร้อยละ 18 จาก 0.26 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 1 ปี
2548 เป็น 0.31 บาทต่อหุ้นในไตรมาส 1 ปี 2549
                                                      (หน่วย: ล้านบาท)

                      ไตรมาส 1/2549           ไตรมาส 1/2548
รายได้รวม                  1,923                     1,590
กำไรขั้นต้น                    704                       585
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)       481                      360
กำไรสุทธิ                      267                      227

3.  งบดุล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
5,728 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว
หักดัวยการลดลงของเงินสดและ  รายการเทียบเท่าเงินสด และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ จากการสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2549 เท่ากับ 3,072 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ 3,032 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ลดลงจาก 0.38 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548 เป็น 0.28 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 จากการที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
และการเพิ่มขึ้นของเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น
2,871 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 จาก 2,615 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
จากกำไรสุทธิของไตรมาสที่ 1 ปี 2549 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปรับเทียบเต็มปี (Annualized ROE)
อยู่ที่ 18.2% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับเทียบเต็มปี (Annualized ROA) ยังคงสูงอยู่ที่
37.9% ในไตรมาส 1 ปี 2549

4.  สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 365 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี
2549  เทียบกับ 336 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2548  การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องมาจาก
ผลกำไรก่อนหักภาษีที่ดีขึ้นของบริษัทฯ กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ 178
ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2549 จาก 142 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2548
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวนเท่าเดิมที่ 91 ล้านบาท ทั้งในไตรมาส 1 ปี 2549
และไตรมาส 1 ปี 2548 จากการใช้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดชำระ เป็นผลให้บริษัทฯ
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดลดลงเป็น 640 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
จาก 826 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548

อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.78 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2549 เทียบกับ 0.93 เท่าในไตรมาส 1
ปี 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
และเจ้าหนี้การค้าและค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายจากการเติบโตของการดำเนินงานของโรงพยาบาล
ดังนั้นอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว จึงลดลงเช่นกัน เป็น 0.59 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2549 จาก
0.81 เท่าในไตรมาส 1 ปี 2548


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  (นางลินดา ลีสหะปัญญา)
กรรมการผู้จัดการ