การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : BH

Backพฤษภาคม 02, 2549

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตามที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (BH) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ : BH
ทุนเดิม : 730,052,222 บาท
     หุ้นสามัญ จำนวน : 727,691,372 หุ้น
    หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : 2,360,850 หุ้น
ทุนใหม่ : 730,052,222 บาท
     หุ้นสามัญ จำนวน : 727,825,372 หุ้น
    หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน : 2,226,850 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท
จัดสรรให้ : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 134,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 134,000 หุ้น
อัตรา : 1 : 1
ราคาแปลงสภาพ : 0 บาท
วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น : 1-28 กุมภาพันธ์ 2549