รายงานผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ปี2549

Backพฤษภาคม 02, 2549

แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
สำหรับปี 2549
บริษัท    โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์   จำกัด  ( มหาชน )

1.      ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ประเภทของหุ้นที่แปลง          หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เสนอแปลง        134,000 หุ้น
2.      ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ
            ผู้ลงทุนสัญชาติไทย     ผู้ลงทุนต่างประเทศ
       นิติบุคคล     บุคคลธรรมดา       นิติบุคคล   บุคคลธรรมดา    รวม
จำนวนราย    1          9             -         -           10
จำนวนหุ้นที่แปลง 17,500  116,500         -         -        134,000
ร้อยละของจำนวนหุ้น
ที่แปลงทั้งหมด    13.06   86.94         -         -           100
3.      ดังนั้นคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,226,850 หุ้นซึ่งทางคณะกรรมการของบริษัทโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์   จำกัด  (มหาชน) จะได้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องของหุ้นบุริมสิทธิอีกครั้ง ในปี
2550

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ


ลายมือชื่อ. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
            (นางลินดา ลีสหะปัญญา)
                ตำแหน่ง   กรรมการผู้จัดการ
ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
              (นายธนิต      เธียรธนู )
                ตำแหน่ง   กรรมการ