แจ้งมติสามัญผู้ถือหุ้น และประกาศจ่ายเงินปันผล

Backเมษายน 27, 2549

ที่ บช 49/10

27 เมษายน 2549

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 13 ประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิทซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

 1. มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

 2. มีมติรับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และมีมติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2549 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 โดยการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2548 ทั้งสิ้นหุ้นละ 0.75 บาท

 3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 คนกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

  1. นายอนันต์ เตชะเวช
  2. นายสรดิษ วิญญรัตน์
  3. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
  4. นายจอน ยังพิชิต
  5. นายเคอร์ติส จอห์น ชโรเดอร์ (Mr. Curtis John Schroeder)

 4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท

 5. มีมติแต่งตั้งนายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3316 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท

 6. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับ จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ลดลง เนื่องจากการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ เป็นดังต่อไปนี้

   

  ? ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,702,685 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
  แบ่งออกเป็น 922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
  โดยแยกเป็น
  หุ้นสามัญ 920,475,835 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบล้านสามสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบห้าหุ้น)
  หุ้นบุริมสิทธิ 2,226,850 หุ้น (สองล้านสองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบหุ้น) ?

   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางลินดา ลีสหะปัญญา)
       กรรมการผู้จัดการ