ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  2558 2557 2556 2555 2554
ผลการดำเนินงานรวม (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 10,088,278 8,499,393 7,551,836 7,669,703 2,704,287
สินทรัพย์รวม 21,297,518 19,144,696 17,251,529 15,984,706 13,690,978
หนี้สินหมุนเวียนรวม 4,056,456 2,326,022 2,162,643 2,137,622 1,505,987
หนี้สินรวม 8,197,028 7,884,733 7,654,564 7,474,218 6,738,674
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,100,490 11,259,963 9,596,965 8,510,488 6,952,304
รายได้รวม 17,929,440 15,910,538 14,651,386 14,041,637 11,306,221
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 12,515 (2,745) 5,882 93,343 82,684
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 3,435,834 2,730,296 2,520,782 2,009,804 1,555,043
กำไรสุทธิสำหรับปี 3,427,520 2,734,830 2,520,782 2,558,512 1,588,035
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4.72 3.75 3.46 3.51 2.18
กำไรต่อหุ้นปรับลด 3.96 3.15 2.91 2.95 1.83
มูลค่าตามบัญชีขั้นพื้นฐาน 17.98 15.45 13.17 11.68 9.54
มูลค่าตามบัญชีปรับลด 15.10 12.98 11.06 9.81 8.02
เงินปันผลต่อหุ้น 2.35 1.95 1.90 1.80 1.10
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 45.3 43.9 42.4 39.9 40.1
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย  (EBITDA Margin) (%) 30.0 28.6 27.7 25.3 25.0
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ(%) 19.1 17.2 17.2 15.1 13.7
อัตรากำไรสุทธิ(%) 19.1 17.2 17.2 18.1 13.9
อัตราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%) 13.0 9.3 10.8 16.7 12.5
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 25.8 8.3 25.4 29.2 17.7
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) 25.8 8.3  (1.4) 61.1 26.2
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 28.2 26.2 27.8 33.1 24.4
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 17.0 15.0 15.2 17.2 13.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.63 0.70 0.80 0.88 0.97
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.40 0.46 0.54 0.59 0.72
อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.01 0.04 0.21 (0.12) 0.53
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า) 22.10 18.75 16.42 13.81 14.88
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.49 3.65 3.49 3.59 1.80
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน) 41.35 34.71 35.30 36.67 37.18
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.24 12.29 11.80 11.64 13.19
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 28.21 29.79 29.54 28.07 30.12