ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2559 2558 2557 2556 2555
ผลการดำเนินงานรวม (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 8,802,639 10,088,278 8,499,391 7,551,836 7,669,703
สินทรัพย์รวม 21,329,863 21,297,518 19,144,695 17,251,529 15,984,706
หนี้สินหมุนเวียนรวม 2,358,096 4,056,456 2,322,013 2,161,390 2,137,622
หนี้สินรวม 6,541,915 8,197,028 7,884,732 7,654,564 7,474,218
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,787,948 13,100,490 11,259,963 9,596,965 8,510,488
รายได้รวม 18,125,795 17,929,440 15,910,538 14,651,386 14,041,637
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 2,213 12,515 (2,745) 5,882 93,343
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 3,626,174 3,435,834 2,730,296 2,520,782 2,009,804
กำไรสุทธิสำหรับปี 3,626,174 3,435,834 2,730,296 2,520,782 2,557,793
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4.98 4.72 3.75 3.46 3.51
กำไรต่อหุ้นปรับลด 4.18 3.96 3.15 2.91 2.95
มูลค่าตามบัญชีขั้นพื้นฐาน 20.30 17.98 15.45 13.17 11.68
มูลค่าตามบัญชีปรับลด 17.05 15.10 12.98 11.06 9.81
เงินปันผลต่อหุ้น 2.50 2.35 1.95 1.90 1.80
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 46.2 44.7 43.9 42.4 39.9
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%) 31.2 30.0 28.6 27.7 25.3
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ(%) 20.0 19.1 17.2 17.2 15.1
อัตรากำไรสุทธิ(%) 20.0 19.1 17.2 17.2 18.1
อัตราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%) 1.4 13.0 9.3 10.8 16.7
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 5.5 25.8 8.3 25.4 29.2
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) 5.5 25.8 8.3 (1.4) 61.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 26.0 28.2 26.2 27.8 33.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 17.0 17.0 15.0 15.2 17.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.44 0.63 0.70 0.80 0.88
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.25 0.40 0.46 0.54 0.59
อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) (0.10) 0.01 0.04 0.21 (0.12)
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย(เท่า) 23.43 22.13 18.75 16.42 13.81
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.73 2.49 3.66 3.49 3.59
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.81 41.35 34.71 35.30 36.67
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.61 11.12 12.29 11.80 11.64
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 27.95 27.92 29.79 29.54 28.07