ธุรกิจของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง และความสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 5,500 คนต่อวัน และเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการบริการผู้ป่วยนอก และการบริการผู้ป่วยใน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้รับการรับรอง JCI’s Clinical Care Program Certification (CCPC) ใน Primary Stroke Program, Acute Myocardial Infarction, Diabetes Mellitus Type I and II และ Chronic Kidney Disease Stage I to IV อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)

โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ ดำเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท 2558 2557 2556
รายได้รวม % รายได้รวม % รายได้รวม %
ธุรกิจการแพทย์
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  17,067 95.2 15,135 95.1 14,008 95.6
ธุรกิจการแพทย์
บจ.ไวทัลไลฟ์
100.0 293 1.6 225 1.4 243 1.7
ธุรกิจการแพทย์     
บริษัท โซลซีเนียร์สทาวเวอร์แอลแอลซี
40.8 240 1.3 212 1.3 - -
รวมธุรกิจการแพทย์
  17,600 98.2 15,572 97.9 14,251 97.3
ธุรกิจให้เช่า
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  60 0.3 58 0.4 94 0.6
ธุรกิจให้เช่า
บจ. รื่นมงคล 
100.0 - 0.0 - 0.0 1 -
รวมธุรกิจให้เช่า
  60 0.3 58 0.4 95 0.6
อื่นๆ
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  249 1.4 262 1.6 280 1.9
อื่นๆ
บจ. ไวทัลไลฟ์
100.0 6 0.0 4 0.0 5 0.1
อื่นๆ
บจ. เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช
100.0 8 0.0 12 0.1 18 0.1
อื่นๆ
บจ. รื่นมงคล
100.0 - - - - 2 -
อื่นๆ
บจ. เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์พีทีอี ลิมิเตด
80.0 2 0.0 1 0.0 - -
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก (เดิมชื่อ “บจ. ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์”)  
100.0 1 0.0 1 0.0 - -
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส
100.0 3 0.0        
รวมอื่นๆ
  269 1.5 280 1.8 305 2.1
รวม
  17,929 100 15,910 100 14,651 100

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

บริษัทเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด ประเทศมองโกเลีย ทั้งนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัท

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 95.2% ของรายได้รวมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริการของโรงพยาบาล:

บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 1. บริการผู้ป่วยนอก มีศูนย์บริการผู้ป่วยนอกจำนวน 43 ศูนย์/คลินิก และห้องตรวจผู้ป่วยกว่า 282 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 5,500 คนต่อวัน รายละเอียดของศูนย์ มีดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ภูมิแพ้
  • ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • คลินิกเต้านม
  • คลินิกนมแม่
  • ศูนย์กุมารเวช
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์เบาหวาน
  • ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา
  • ศูนย์ไตเทียม
  • ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ
  • ศูนย์หู คอ จมูก
  • ศูนย์ฉุกเฉิน
  • ศูนย์จักษุ
  • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • คลินิกการได้ยินและการทรงตัว
  • ศูนย์หัวใจ
  • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  • ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความ
   กดบรรยากาศสูง
  • คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
  • แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)
  • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
  • ศูนย์โรคตับ
  • คลินิคความจำ
  • ศูนย์สุขภาพชาย
  • ศูนย์โรคไต
  • ศูนย์โรคระบบประสาท
  • คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์
  • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • คลินิกโรคพาร์กินสันและการ
   เคลื่อนไหวผิดปกติ
  • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารก
   ปริกำเนิด
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศูนย์โรคปอดและโรคระบบ
   ทางเดินหายใจ
  • ศูนย์ผิวหนังและความงามด้าน
   ผิวพรรณ
  • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ
  • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์ศัลยกรรม
  • ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
  • ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Vitallife)
  • ศูนย์สูติ-นรีเวช

 2. บริการผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต

ในปี 2558 บริษัทได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นมากว่าหนึ่งจุดสองล้านครั้ง โดยที่มีส่วนแบ่งรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในปี 2558 ดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (% ของรายรับรวม)

การให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ:
บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีฐานลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้มแข็ง บริษัทมีศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น บริการล่าม บริการประสานงานกับประกันภัยระหว่างประเทศ บริการ ประสานงานทางด้านการแพทย์ บริการรับย้ายผู้ป่วย (Referral Center) บริการติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์ บริการต่อวีซ่า การติดต่อสถานทูต การต้อนรับที่สนามบินและการช่วยเหลือในการเดินทาง เป็นต้น บริษัทมีสำนักงานส่งต่อผู้ป่วยต่างประเทศ 32 แห่งใน 17 ประเทศ

ในปี 2558 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานครได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติจากกว่า 190 ประเทศ รวมกว่า 550,000 ครั้ง โดยที่ประเทศที่ทำรายได้สูงสุดให้กับบริษัทสามอันดับแรกจะเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรัฐสุลต่านโอมาน

รูปภาพต่อไปนี้ แสดงถึงรายรับของบริษัทแบ่งตามผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วยต่างประเทศห้าปีที่ผ่านมา

ผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วยต่างประเทศ (% ของรายรับรวม)

* หมายเหตุ ข้อมูลของผู้ป่วยต่างประเทศเป็นข้อมูลตามสัญชาติ ซึ่งรวมทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย (Expatriates) และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร:
ในปัจจุบันมีการให้บริการใน 5 อาคาร:

 1. อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เป็นอาคารผู้ป่วยนอก 22 ชั้น โดย 10 ชั้นแรกเป็นชั้นจอดรถ และ 12 ชั้นบนเป็นคลินิกและบริการสนับสนุน ซึ่งรวมถึง ชั้นเพื่อบริการสนับสนุน เช่น แผนกต้อนรับและให้บริการผู้ป่วย และห้องประชุมและอบรมสัมมนา
 2. อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีเตียงจดทะเบียนในให้บริการผู้ป่วยใน 580 เตียง
 3. อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงานสนับสนุนทั้งทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป และเป็นที่จอดรถจำนวน 7 ชั้น
 4. อาคารไวทัลไลฟ์ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการของทางบริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด ซึ่งให้บริการทางด้านเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์แบบครบวงจร
 5. อาคารบำรุงราษฎร์ เรสซิเด้นท์ แอนด์ ออฟฟิศ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงเป็นหอพักพนักงานซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 1,000 ราย

โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital, UBSD) ในประเทศมองโกเลีย:

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของมองโกเลีย ด้วยอาคาร 8 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน และมีเตียงบริการผู้ป่วยในจำนวน 88 เตียง