คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. นายแพทย์นำ ตันธุวนิตย์ กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบริหาร
5. นายชอง โท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
6. นายแพทย์สิน อนุราษฎร์* กรรมการ และผู้อำนวยการด้านการแพทย์กลุ่ม
7. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ และกรรมการการลงทุน
8. น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

* นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมีนายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท