คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน
2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. น.พ.นำ ตันธุวนิตย์ กรรมการ
5. นายชอง โท กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน
7. น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. นายแพทย์ สมศักดิ์ เชาว์วิศษฐ์เสรี กรรมการ

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท