ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น* สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นาย สาธิต วิทยากร 142,792,906 17.97
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,740,417 13.43
3 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 72,328,265 9.10
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 65,743,344 8.27
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 55,154,955 6.94
6 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 29,138,875 3.67
7 สำนักงานประกันสังคม 25,003,500 3.15
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,784,900 2.11
9 State Street Europe Limited 15,009,188 1.89
10 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 13,640,069 1.72
  รวม 542,336,419 68.25

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ