ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 149,660,706 20.54
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,760,417 14.65
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 61,509,565 8.44
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 55,484,639 7.61
5. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 36,632,014 5.03
6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 27,089,259 3.72
7. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 26,138,875 3.59
8. สำนักงานประกันสังคม 24,087,500 3.31
9. CHASE NOMINEES LIMITED 13,417,123 1.84
10. GIC PRIVATE LIMITED 13,106,800 1.80
  รวม 513,886,898 70.53