ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 174,850,200 24.00
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,760,417 14.65
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 60,829,265 8.35
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 48,224,842 6.62
5. บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 36,632,014 5.03
6. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 26,138,875 3.59
7. สำนักงานประกันสังคม 21,786,300 2.99
8. GIC PRIVATE LIMITED 14,049,900 1.93
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 12,388,935 1.70
10. CHASE NOMINEES LIMITED 12,130,936 1.66
  รวม 513,791,684 70.52