ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1. 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
174,850,200 24.00
2. 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
106,760,417 14.65
3. 
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account
60,829,265 8.35
4. 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
45,057,180 6.18
5. 
บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด
41,339,214 5.67
6. 
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด
26,138,875 3.59
7. 
สำนักงานประกันสังคม
18,055,000 2.48
8. 
GIC PRIVATE LIMITED
14,164,500 1.94
9. 
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
13,594,227 1.87
10. 
นายชัย โสภณพนิช
10,682,485 1.47
 
รวม
511,471,363 70.20

จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ