ข้อมูลนักวิเคราะห์

รายชื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัท นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) คุณณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล
อีเมล์: natwarin.t@aecs.com
AllianceBernstein L.P. Ms. Laura Nelson Carney, PhD
อีเมล์: laura.nelson.carney@bernstein.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด(มหาชน) คุณภูวดล ภูสอดเงิน
อีเมล์: phoowadol@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด คุณนฤมล เอกสมุทร
อีเมล์: narumon@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณมินทรา รัตยาภาส
อีเมล์: Mintra.Rattayapas@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณธนัชชา จุรุกุล
อีเมล์: thanatcha.jurukul.1@nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา
อีเมล์: kasem.prunratanamala@cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร
อีเมล์: suchart.techaposai@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนิยะ เกวลี
อีเมล์: Thaniya.kevalee@credit-suisse.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ อภิชญา เกตุรัตนบวร 
อีเมล์: apichayak@th.dbsvickers.com
หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด คุณณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์
อีเมล์: nathavut@db.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา
อีเมล์: veeravat.v@fnsyrus.com
Goldman Sachs (Singapore) Pte. Mr. Shyam Srinivasan
อีเมล์: shyam.srinivasan@gs.com
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี มอร์แกน (ประเทศไทย) คุณจักรพันธ์ (เข้) พรพรรณรัตน์
อีเมล์: kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณปิยฉัตร รัตนสุวรรณ
อีเมล์: piyachat.r@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์
อีเมล์: parink@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณธีรพล อุดมเวช
อีเมล์: teerapol.udomvej@krungsrisecurities.com
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คุณหมิ่นหลิง หวัง
อีเมล์: minling.w@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด คุณพรสวัสดิ์ จิระจรัส
อีเมล์: pornsawatj@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณแพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร
อีเมล์: patti.tomaitrichitr@macquarie.com
บริษัทหลักทรพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสิทธิชัย ดวงรัตนฉายา
อีเมล์: sittichai.d@maybank-ke.co.th
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. Mr. Daniel Lau
อีเมล์: Daniel.P.Lau@Morganstanley.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณชาตรี แพรวพรายกุล
อีเมล์: charti@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด คุณหทัยชนก มูลวงศ์
อีเมล์: HathaichanokeM@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวิกรานต์ ลำใย
อีเมล์: vikran.lu@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
อีเมล์: raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) คุณศิริพร อรุโณทัย
อีเมล์: siriporn.aru@thanachartsec.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Ms. Nicole Goh
อีเมล์: nicole.goh@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณโกวิท พงศ์วิญญู
อีเมล์: kowit.p@uobkayhian.co.th