คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนีลโล ซอเรนติโน Chief Global Strategist
3. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer
4. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล
5. นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ผู้อำนวยการด้านการเงินโรงพยาบาล