คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนีลโล ซอเรนติโน Chief Strategist
3. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer
4. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหาร และผู้อำนวยการด้านการแพทย์
5. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
6. นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ผู้อำนวยการด้านการเงินโรงพยาบาล