หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. แผนที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23  
1. สำนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
2. รายงานประจำปี 2558
3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเข้าดำรงตาแหน่งกรรมการบริษัท
4. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
5. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัท (www.bumrungrad.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 06 พฤศจิกายน 2558