This printed article is located at http://investor-th.bumrungrad.com/company_profile.html

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง และความสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 5,500 คนต่อวัน และเป็นหนึ่งในผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการบริการผู้ป่วยนอก และการบริการผู้ป่วยใน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI Accreditation) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation - HA) และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งสหรัฐอเมริกา (College of American Pathologists หรือ CAP) และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ (Det Norske Veritas (DNV) in Managing Infection Risk (MIR))

โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ ดำเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท 2560 2559 2558
รายได้รวม % รายได้รวม % รายได้รวม %
ธุรกิจการแพทย์
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  17,635 95.2 17,301 95.4 17,067 95.2
ธุรกิจการแพทย์
บจ.ไวทัลไลฟ์
100.0 422 2.3 321 1.8 293 1.6
ธุรกิจการแพทย์
โซลซีเนียร์สทาวเวอร์แอลแอลซี
40.8 194 1.0 212 1.2 240 1.4
ธุรกิจการแพทย์
บจ. บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
100.0 28 0.2 17 0.1 0 0.0
รวมธุรกิจการแพทย์
  18,279 98.7 17,851 98.5 17,600 98.2
ธุรกิจให้เช่า
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  67 0.4 64 0.4 60 0.3
รวมธุรกิจให้เช่า
  67 0.4 64 0.4 60 0.3
อื่นๆ
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  156 0.8 189 1.0 249 1.4
อื่นๆ
บจ. ไวทัลไลฟ์
100.0 7 0.0 8 0.0 7 0.0
อื่นๆ
บจ. เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช
100.0 4 0.0 5 0.0 8 0.0
อื่นๆ
บจ. เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์
พีทีอี ลิมิเตด
80.0 6 0.0 7 0.0 2 0.0
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
100.0 (8) 0.0 1 0.0 1 0.0
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส
100.0 6 0.0 1 0.0 2 0.0
รวมอื่นๆ
  171 0.9 211 1.1 269 1.5
รวม
  18,517 100.0 18,126 100.0 17,929 100.0

บริการของโรงพยาบาล:

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ไวทัลไลฟ์ ในกรุงเทพมหานคร คลินิก ย่างกุ้ง ในประเทศเมียนมาร์ และโรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด ในประเทศมองโกเลีย โดยรายได้หลักนั้นมาจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ชั่นแนล

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 95.2% ของรายได้รวมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 1. บริการผู้ป่วยนอก มีศูนย์บริการผู้ป่วยนอกจำนวน 47 ศูนย์ และคลินิกตรวจผู้ป่วยกว่า 276 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 5,500 คนต่อวัน รายละเอียดของศูนย์ มีดังต่อไปนี้

  • ศูนย์ภูมิแพ้
  • ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • คลินิกเต้านม
  • คลินิกนมแม่
  • ศูนย์สุขภาพจิต
  • ศูนย์กุมารเวช
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์เบาหวาน
  • ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา
  • ศูนย์ไตเทียม
  • ศูนย์ทางเดินอาหาร
  • ศูนย์หู คอ จมูก
  • ศูนย์ฉุกเฉิน
  • ศูนย์จักษุ
  • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • คลินิกการได้ยินและการทรงตัว
  • ศูนย์หัวใจ
  • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  • ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
  • คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
  • แผนกผู้ป่วยหนัก
  • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
  • ศูนย์โรคตับ
  • ศูนย์อายุรกรรม
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์สุขภาพชาย
  • ศูนย์โรคไต
  • ศูนย์โรคระบบประสาท
  • คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์
  • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  • ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี
  • ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์ผิวหนัง และ ความงามด้านผิวพรรณ
  • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ
  • สถาบันกระดูกสันหลังบำารุงราษฎร์
  • ศูนย์ศัลยกรรม
  • ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
  • ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Vitallife)
  • ศูนย์สูติ-นรีเวช

 2. บริการผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต ในปี 2560 บริษัทได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งจุดสองล้านครั้ง โดยที่มีส่วนแบ่งรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในปี 2560 ดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (% ของรายได้รวม)

การให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ:
บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีฐานลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้มแข็ง บริษัทมีศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น บริการล่าม บริการประสานงานกับประกันภัยระหว่างประเทศ บริการประสานงานทางด้านการแพทย์ บริการรับย้ายผู้ป่วย บริการติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์ บริการต่อวีซ่า การติดต่อสถานทูต การต้อนรับที่สนามบินและการช่วยเหลือในการเดินทาง เป็นต้น บริษัทมีสำนักงานส่งต่อต่างประเทศ 41 แห่งใน 23 ประเทศ

ในปี 2560 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานครได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติจากกว่า 190 ประเทศ รวมกว่า 640,000 ครั้ง โดยที่ประเทศที่ทำรายได้สูงสุดให้กับบริษัทสามอันดับแรกจะเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ โอมาน

รูปภาพต่อไปนี้ แสดงถึงรายรับของบริษัทแบ่งตามผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างประเทศห้าปีที่ผ่านมา

ผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างประเทศ (% ของรายได้รวม)

* หมายเหตุ ข้อมูลของผู้ป่วยต่างประเทศเป็นข้อมูลตามสัญชาติ ซึ่งรวมทั้งผู้ป่วยชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและ ในภูมิภาคเอเชีย (Expatriates) และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร:
ในปัจจุบันมีการให้บริการใน 5 อาคาร:

 1. อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เป็นอาคารผู้ป่วยนอก 22 ชั้น โดย 10 ชั้นแรกเป็นชั้นจอดรถ และตั้งแต่ชั้น 12 ขึ้นไปเป็นคลินิกและบริการสนับสนุน ซึ่งรวมถึง ชั้นเพื่อบริการสนับสนุน เช่น แผนกต้อนรับและให้บริการผู้ป่วย และห้องประชุมและอบรมสัมมนา
 2. อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยมีเตียงจดทะเบียนในให้บริการผู้ป่วยใน 580 เตียง
 3. อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์ ถูกปรับปรุงเพื่อเป็นคลินิก, หน่วยงานสนับสนุนทั้งทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป และมีพื้นที่จอดรถ 7 ชั้น การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2560
 4. อาคารไวทัลไลฟ์ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการของทางบริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด ซึ่งให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบครบวงจร บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินและวางแผนป้องกันโรคที่เกี่ยวกับวัยเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งปรับสมดุลและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
 5. อาคารบำรุงราษฎร์ เรสซิเดนซ์ แอนด์ ออฟฟิศ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงเป็นหอพักพนักงานซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 1,000 ราย

โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital, UBSD) ในประเทศมองโกเลีย:

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของมองโกเลีย ด้วยอาคาร 8 ชั้น และมีเตียงบริการผู้ป่วยในจำนวน 88 เตียง


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.