This printed article is located at http://investor-th.bumrungrad.com/financial_highlights.html

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2560 2559 2558 2557 2556
ผลการดำเนินงานรวม (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 10,550,331 8,802,638 10,088,278 8,499,391 7,551,836
สินทรัพย์รวม 23,483,955 21,332,954 21,297,518 19,144,695 17,251,529
หนี้สินหมุนเวียนรวม 3,646,891 2,358,096 4,056,456 2,322,013 2,161,390
หนี้สินรวม 6,779,005 6,545,006 8,197,028 7,884,732 7,654,564
ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,704,950 14,787,948 13,100,490 11,259,963 9,596,965
รายได้รวม 18,526,586 18,125,795 17,929,440 15,910,538 14,651,386
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 3,547 2,212 12,515 (2,745) 5,882
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 3,943,889 3,626,174 3,435,834 2,730,296 2,520,782
กำไรสุทธิสำหรับปี 3,943,889 3,626,174 3,435,834 2,730,296 2,520,782
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.41 4.98 4.72 3.75 3.46
กำไรต่อหุ้นปรับลด 4.55 4.18 3.96 3.15 2.91
มูลค่าตามบัญชีขั้นพื้นฐาน 22.92 20.30 17.98 15.45 13.17
มูลค่าตามบัญชีปรับลด 19.26 17.05 15.10 12.98 11.06
เงินปันผลต่อหุ้น 2.70 2.50 2.35 1.95 1.90
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 47.5 46.2 44.7 43.9 42.4
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%) 32.7 31.2 30.0 28.6 27.7
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 21.3 20.0 19.1 17.2 17.2
อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.3 20.0 19.1 17.2 17.2
อัตราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%) 2.4 1.4 13.0 9.3 10.8
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 8.8 5.5 25.8 8.3 25.4
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) 8.8 5.5 25.8 8.3 (1.4)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.0 26.0 28.2 26.2 27.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.6 17.0 17.0 15.0 15.2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5
อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1 (0.1) 0.0 0.0 0.2
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 34.2 23.4 22.1 18.8 16.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.9 3.7 2.5 3.7 3.5
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน) 38.7 43.8 41.4 34.7 35.3
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 11.6 11.6 11.1 12.3 11.8
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 28.0 28.0 27.9 29.8 29.5

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.