ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548  |  2547   24 มี.ค. 2560 แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
   10 มี.ค. 2560 หุ้นสามัญของ BH จากการแปลงสภาพ เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มีนาคม 2560
   07 มี.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
   01 มี.ค. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) - (แก้ไข หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 35.2)
   28 ก.พ. 2560 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
   28 ก.พ. 2560 แจ้งมติการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
   28 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
   28 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
   28 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
   24 ม.ค. 2560 การซื้อหุ้นของบริษัทในสมาพันธรัฐสวิส (เพิ่มเติม)
   24 ม.ค. 2560 การซื้อหุ้นของบริษัทในสมาพันธรัฐสวิส
   16 ม.ค. 2560 แจ้งเลขานุการบริษัทลาออก
   04 ม.ค. 2560 แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
   04 ม.ค. 2560 แจ้งกรรมการพ้นจากตำแหน่ง
   14 พ.ย. 2559 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   03 พ.ย. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
   03 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
   03 พ.ย. 2559 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
   12 ต.ค. 2559 แจ้งการเลิกกิจการของบริษัทย่อยโดยอ้อมในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
   29 ก.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559