ข่าว

แจ้งการซื้อกิจการจากบริษัทย่อย,เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

Backพฤษภาคม 19, 2547

ที่ บช.47/081

วันที่  19  พฤษภาคม 2547

 

เรื่อง    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2547

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

        บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่

4/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547ดังนี้

 

1) มีมติให้บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ซื้อกิจการโรงพยาบาลจากบริษัทย่อย

คือ บริษัท บำรุงราษฎร์เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ

ดำเนินกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1.1  วิธีการ

     เป็นการซื้อสังหาริมทรัพย์ เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ รวมทั้งการ

รับโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง การรับโอนสิทธิหน้าที่ตามสัญญาต่างๆและรับโอน

พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงพยาบาล โดยบริษัท โรงพยาบาลบำรุง

ราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จะเช่าอาคารโรงพยาบาลจากบริษัทย่อย คือ บริษัท บำรุง

ราษฎร์เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงพยาบาล

 

1.2 ขั้นตอนการดำเนินการ

        บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการซื้อกิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท

 

1.3 ค่าตอบแทน

        การกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามราคาตลาด

 

1.4 ระยะเวลาดำเนินการ

คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2547

 

2) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547  เวลา 19.00น ณ ห้องประชุมชั้น 12  อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547

วาระที่ 2 อนุมัติการซื้อกิจการโรงพยาบาลจากจากบริษัทย่อย คือ บริษัท บำรุงราษฎร์     

เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ตกลงเรื่องค่า

ตอบแทนและวิธีการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ด้วย

 

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

        โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมในวันที่ 3 มิถุนายน

2547 เวลา 12.00 น เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

       

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

         ขอแสดงความนับถือ

 

 

                

       (นายธนิต เธียรธนู)

           กรรมการ