ข่าว

การขายหุ้นสามัญในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

Backตุลาคม 04, 2548

ที่  บช 48/001

 

        4 มกราคม 2547

 

 

เรื่อง    การขายหุ้นสามัญในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

          บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ขายหุ้นสามัญที่ธนาคารถือในบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง จำนวน 175,000,000 หุ้น มูลค่าขายรวม 2,712,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.97 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 730,052,222 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด ซึ่งทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของธนาคารในบริษัทได้ลดลงจากร้อยละ 30.53 เหลือร้อยละ 6.56 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

 

          ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

                                                                          ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

                                                                   นาย ธนิต เธียรธนู

                                            กรรมการ