• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ด้วย QR Code บนหนังสือนัดประชุม) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
6. ข้อเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
10. แผนที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลดไฟล์ PDF