เราปิดท้ายปี 2565 ด้วยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ เมื่อมีประกาศให้โควิด-19 จัดเป็นโรคเฉพาะถิ่น และเราได้เดินหน้าต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่รอคอยโอกาสมาเยือนประเทศไทยมานานรวมทั้งกลุ่มที่มาเยือนด้วยจุดประสงค์ทางการแพทย์ แม้ว่าเทคโนโลยีและ ความรู้ทางการแพทย์ จะก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทในวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยของเรา แต่องค์ประกอบพื้นฐาน และพลังส่งเสริมที่ทำให้บำรุงราษฎร์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำระดับภูมิภาคด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ยังคงหนักแน่นมั่นคงเช่นเดิม

การตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับผิดชอบและมีส่วนเสริมสร้างสังคมของเราไม่เคยจางหาย แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด เรายังคงดำเนินการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กผู้ด้อยโอกาสที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดตามโครงการ “รักษ์ใจไทย” โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เป็นประจำเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ชุมชนท้องถิ่นที่ด้อยโอกาส ตลอดจนบริจาควัคซีน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์สม่ำเสมอตลอดมา ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยดำเนินการและผู้ร่วมบริจาคเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนโครงการเหล่านี้ด้วยดีเสมอมา

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ยังคงแน่วแน่ในการ ชื่อ “บำรุงราษฎร์” ซึ่งหมายถึงการดูแลประชาชน เราหวังว่าจะได้ต้อนรับและให้บริการผู้ที่เสาะหาการดูแลระดับเลิศในสภาพแวดล้อมที่เอาใจใส่และเอื้ออาทร อันเป็นแบบเฉพาะของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป ไม่ได้เป็นเพียงเพราะว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้น แต่เพื่อสังคมที่ดีขึ้นและเพื่อคงความมีพลังกระตือรือร้นความยั่งยืนของบริษัท ในระยะยาวด้วยเช่นกัน เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ตามที่มีการเผยแพร่มากมาย ปีนี้ ประเทศไทยได้เป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โอกาสและความท้าทายปรากฏชัดเจนขึ้น เรื่อยๆ เช่นเดียวกับแนวโน้มอื่นๆ สำหรับวงการโรงพยาบาล ช่วงนี้คือเวลาที่เราจะต้องพยายามเต็มที่ในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพที่ดี และใช้แนวทางเชิงรุกเพื่อ “ช่วงอายุขัยที่มีสุขภาพสมบูรณ์” ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพสุขภาวะทางการแพทย์จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการบำรุงรักษาดูแลสุขภาพของสังคม นอกจากนี้ ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการดูแลรักษาโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลัน โดยที่กำลังแรงงานผู้ดูแลโดยรวมลดลง ดังนั้น ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และมีความต้องการเพิ่มขึ้นที่จะต้องจัดการกับโรคเรื้อรังและเฉียบพลันด้วย ดังนั้น บำรุงราษฎร์จึงมุ่งความสนใจไปที่เทคโนโลยีใหม่ เปิดรับนวัตกรรมและสร้างบรรทัดฐานที่ท้าทาย ปริมาณอุปสงค์ หรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันที่ช่วยเกื้อหนุนด้านอื่นๆ ด้วย ความท้าทายที่เราจะต้องเผชิญคือการขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศในกลุ่มเฉพาะโรคต่างๆ ที่จะช่วยตอกย้ำถึงเราในฐานะที่เป็นหมุดหมายสำหรับการดูแลขั้นสูง ในโรคที่ซับซ้อน และในภาวะวิกฤต

โอกาสอื่นที่เราคาดถึงได้คือสถานการณ์โลกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เลวร้าย ความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกกับรัสเซียและจีนอยู่ในสภาพตกต่ำซึ่งพบเห็นเป็นอย่างครั้งสุดท้ายในช่วงสงครามเย็น ขณะที่การกีดกันเพื่อปกป้องทางการค้าซึ่งน่าวิตกเริ่มปรากฏ หลายบริษัทพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ประเทศไทยอยู่ในฐานะคู่ค้าที่มีไมตรีกับประเทศทั่วไป มีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างพัฒนาและมีแรงงานทักษะ ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางทางธุรกิจ การพักผ่อน และการเกษียณอายุที่น่าสนใจ ประเทศไทยจึงน่าจะสามารถดำเนินการเพื่อจะได้ส่วนแบ่งจำนวนมากจากการย้ายออกจากจีนได้ อันที่จริง มาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับวีซ่าและสิทธิพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนแนวโน้มนี้ นับได้ว่าเรื่องนี้เอื้อต่อภาคการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี

มีโอกาสมากมายสำหรับเราที่จะได้ให้บริการผู้ป่วยจำนวนมากยิ่งขึ้นที่แสวงหาบริการ “แบบบำรุงราษฎร์” ตั้งแต่ตลาดใหม่ ทางภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลาง ไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในระหว่างนั้น ตลาดสำคัญที่เป็นกลุ่มประชากรใหม่ที่แสวงหาการดูแลที่พรั่งพร้อมเป็นส่วนตัวด้วยความเข้าใจคือกลุ่ม LGBTQ+ นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า มีการรับรู้และความต้องการการดูแล เชิงป้องกันและการแพทย์ที่ใช้จีโนมิกส์ด้านพันธุกรรมมากขึ้นด้วย

เมื่อคำนึงถึงโอกาสเหล่านี้ ฝ่ายบริหารได้ทบทวนโอกาสในการลงทุนและการขยายตัวเพื่อการเติบโต ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ยุคหลังโควิด ได้มาถึง นับเป็นช่วงเวลาใหม่แห่งโอกาสและความหวัง เราไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ผมจึงต้องขอขอบคุณทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า หุ้นส่วน พันธมิตร แพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลาย ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ซึ่งมีค่าต่อเรา ที่ได้เอื้อเฟื้อทุ่มเทสนับสนุนเราอย่างแน่วแน่ตลอดมา เราได้รับการยกย่องรางวัลจาก Newsweek ติดต่อกันอีกปีหนึ่งว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอยู่ในกลุ่มสถาบันการแพทย์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือระดับโลก ผมมีความหวังและ เชื่อมั่น กับเส้นทางข้างหน้า ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและความร่วมมือของทุกท่าน

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ