บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย 580 เตียง และมีความสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 5,500 คนต่อวัน และเป็นหนึ่งในผู้นำผู้ให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการอย่างครบวงจรแก่ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คณะแพทย์ และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาจาก Joint Commission International (JCI Accreditation) และยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation - HA) นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (College of American Pathologists หรือ CAP) และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ (Det Norske Veritas (DNV) in Managing Infection Risk (MIR))

โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ ดำเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท 2561 2560 2559
รายได้รวม % รายได้รวม % รายได้รวม %
ธุรกิจการแพทย์
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  17,498 94.4 17,375 95.1 17,072 95.4
ธุรกิจการแพทย์
บจ.ไวทัลไลฟ์
100.0 521 2.8 422 2.3 321 1.8
ธุรกิจการแพทย์
โซลซีเนียร์สทาวเวอร์ แอลแอลซี
40.8 222 1.2 194 1.1 212 1.2
ธุรกิจการแพทย์
บำรุงราษฎร์ เมียนมาร์ ลิมิเต็ด
80.0 23 0.1 28 0.1 17 0.1
รวมธุรกิจการแพทย์
  18,264 98.5 18,019 98.6 17,622 98.5
ธุรกิจให้เช่า
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  62 0.3 67 0.4 64 0.4
รวมธุรกิจให้เช่า
  62 0.3 67 0.4 64 0.4
อื่นๆ
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  176 0.9 162 0.9 189 1.1
อื่นๆ
บจ. ไวทัลไลฟ์
100.0 9 0.0 5 0.0 8 0.0
อื่นๆ
บจ. เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช
100.0 14 0.1 4 0.0 5 0.0
อื่นๆ
บจ. เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์
พีทีอี ลิมิเตด
80.0 9 0.0 7 0.0 7 0.0
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก
100.0 - 0.0 - 0.0 1 0.0
อื่นๆ
บจ. บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส
100.0 7 0.0 7 0.0 1 0.0
รวมอื่นๆ
  215 1.2 185 1.0 211 1.1
รวม
  18,541 100.0 18,271 100.0 17,897 100.0

บริการของโรงพยาบาล:

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการของนิติบุคคลที่เกี่ยวกับการแพทย์หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลสหคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์ชะลอวัย ไวทัลไลฟ์ ไวทัลไลฟ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมผิวหนัง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เอสเพอรานซ์คลินิกฌพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง ในกรุงเทพมหานคร คลินิก ย่างกุ้ง ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด ในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย โดยรายได้หลักนั้นมาจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ชั่นแนล

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 97.2 ของรายได้รวมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 1. บริการผู้ป่วยนอก มีศูนย์บริการผู้ป่วยนอกจำนวน 47 ศูนย์ และคลินิกตรวจผู้ป่วยกว่า 272 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 5,500 คนต่อวัน รายละเอียดของศูนย์ มีดังต่อไปนี้
  • ศูนย์ภูมิแพ้
  • ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • คลินิกเต้านม
  • คลินิกนมแม่
  • ศูนย์สุขภาพจิต
  • ศูนย์กุมารเวช
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์เบาหวาน
  • ศูนย์วินิจฉัยและบำบัดรักษา
  • ศูนย์ไตเทียม
  • ศูนย์ทางเดินอาหาร
  • ศูนย์หู คอ จมูก
  • ศูนย์ฉุกเฉิน
  • ศูนย์จักษุ
  • ศูนย์การเจริญพันธุ์
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • คลินิกการได้ยินและการทรงตัว
  • ศูนย์หัวใจ
  • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
  • ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
  • คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
  • แผนกผู้ป่วยหนัก
  • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
  • ศูนย์โรคตับ
  • ศูนย์อายุรกรรม
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์สุขภาพชาย
  • ศูนย์โรคไต
  • ศูนย์โรคระบบประสาท
  • คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์
  • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
  • ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  • ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
  • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  • ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี
  • ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์ผิวหนัง และความงามด้านผิวพรรณ
  • ศูนย์คุณภาพการนอนหลับ
  • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
  • ศูนย์ศัลยกรรม
  • ศูนย์การแพทย์สำหรับผู้เดินทาง
  • ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Vitallife)
  • ศูนย์สูติ-นรีเวช

 2. บริการผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต

ในปี 2561 บริษัทได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งจุดหนึ่งล้านครั้ง โดยที่มีส่วนแบ่งรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกในปี 2561 ดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (% ของรายได้รวม)

การให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ:
บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีฐานลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้มแข็ง บริษัทมีศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น บริการล่าม บริการประสานงานกับประกันภัยระหว่างประเทศ บริการประสานงานทางด้านการแพทย์ บริการรับย้ายผู้ป่วย บริการติดต่อสื่อสารทางอีเมลล์ บริการต่อวีซ่า การติดต่อสถานทูต การต้อนรับที่สนามบินและการช่วยเหลือในการเดินทาง เป็นต้น บริษัทมีสำนักงานส่งต่อต่างประเทศ 47 แห่งใน 26 ประเทศ

ในปี 2561 บำรุงราษฎร์ได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติจากกว่า 190 ประเทศ รวมกว่า 629,000 ครั้ง โดยที่ประเทศที่ทำรายได้สูงสุดให้กับบริษัทสามอันดับแรกจะเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รูปภาพต่อไปนี้ แสดงถึงรายได้ของบริษัทแบ่งตามผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างประเทศในห้าปีที่ผ่านมา

ผู้ป่วยชาวไทยและผู้ป่วยต่างประเทศ (% ของรายได้รวม)

* หมายเหตุ ข้อมูลของผู้ป่วยต่างประเทศเป็นข้อมูลตามสัญชาติ ซึ่งรวมทั้งผู้ป่วยชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและในภูมิ ภาคเอเชีย (Expatriates) และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร:
ในปัจจุบันมีการให้บริการใน 5 อาคาร:

 1. อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก เป็นอาคารผู้ป่วยนอก 22 ชั้น โดย 10 ชั้นแรกเป็นที่จอดรถ และตั้งแต่ชั้น 12 ขึ้นไปประกอบด้วยชั้นที่เป็นคลินิกผู้ป่วยนอกและบริการสนับสนุนการแพทย์ กับชั้นที่ไม่ใช่คลินิกสำหรับให้บริการผู้ป่วย เช่น แผนกต้อนรับ ห้องประชุม และอบรมสัมมนา
 2. อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก มีจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย 580 เตียง
 3. อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล ทาวเวอร์ เป็นคลินิกและหน่วยงานสนับสนุน มีที่จอดรถ 7 ชั้น
 4. อาคารไวทัลไลฟ์ บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด ใช้เป็นพื้นที่ให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยแบบครบวงจร บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินและวางแผนป้องกันโรคที่เกี่ยวกับวัยเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งปรับสมดุลและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
 5. อาคารบำรุงราษฎร์ เรสซิเดนซ์ แอนด์ ออฟฟิศ ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงเป็นหอพักพนักงานซึ่งสามารถรองรับได้กว่า 1,000 ราย

โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital, UBSD) ในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย:

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของมองโกเลีย ตั้งอยู่ในอาคาร 8 ชั้น และจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย 87 เตียง