รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น* สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 126,147,985 15.87
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 89,144,617 11.21
3 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 72,513,265 9.12
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 53,243,344 6.70
5 นาย สาธิต วิทยากร 42,946,700 5.40
6 State Street Europe Limited 37,865,049 4.76
7 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 33,175,311 4.17
8 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 27,744,675 3.49
9 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 14,403,112 1.81
10 South East Asia UK (Type A) Nominees Limited 11,485,985 1.44

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ