บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย 580 เตียง และมีความสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 5,500 คนต่อวัน และเป็นหนึ่งในผู้นำผู้ให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการอย่างครบวงจรแก่ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ คณะแพทย์ และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาจาก Joint Commission International (JCI Accreditation) และยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation - HA) นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (College of American Pathologists หรือ CAP) และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ (Det Norske Veritas (DNV) in Managing Infection Risk (MIR))


ผังโครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

* สามารถ คลิก เพื่อดูภาพใหญ่

บริษัทมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง 9 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด
  2. เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ ลิมิเต็ด
  3. บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด
  4. บริษัท รื่นมงคล จำกัด
  5. ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ ลิมิเต็ด
  6. บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด
  7. บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด) และ
  8. เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด
  9. บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทยังมีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมจำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย (1) บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (ถือหุ้น 80% ตามสัดส่วนการลงทุนใน เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด) (2) โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (ถือหุ้นประมาณ 41% ตามสัดส่วนการลงทุนใน เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด และ บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี) และ (3) บำรุงราษฎร์ เมียนมา โค ลิมิเต็ด (ถือหุ้นประมาณ 80% ผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทร่วมอีกสองบริษัท คือ (1) บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 31.5% และ (2) บริษัทอินโนไวทัล อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี ซึ่งบริษัทถือหุ้น 49% ของหุ้นทั้งหมดผ่านไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ ลิมิเต็ด

รายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด (“Vitallife”) เป็นผู้บุกเบิกด้านเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์แบบครบวงจรอันเป็นการรวบรวมกลยุทธ์เกี่ยวกับการประเมิน (predictive) การป้องกัน (preventive) การฟื้นฟู (rejuvenating) และการเกิดใหม่ (regenerative) เพื่อการมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีที่สุด Vitallife นำมารวมกันซึ่งเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงหนทางไปสู่ “ความรู้สึกอ่อนเยาว์ การดูดีขึ้น และการมีชีวิตยืนยาวขึ้น” การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker analysis), อาหารเสริมขั้นสูง การประเมินความเป็นพิษ การตรวจพบแต่เนิ่นๆ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ล้วนเป็นศาสตร์แห่งวัยยุวัฒน์ที่สำคัญ (key Vital Life analytics)

เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ ลิมิเต็ด (“AGH”) จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นบริษัทซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ปัจจุบันหยุดดำเนินกิจการ

บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด (“AGR”) เป็นผู้ให้บริการการวิจัยทางคลินิก (clinical research) ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริการดังกล่าวรวมถึง (1) ศูนย์ประสานวิจัย (Contract Research Organization หรือ CRO) ซึ่งทำการวิจัยทางคลินิกแบบ multicenter clinical trials สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างประเทศ บริษัทยา และบริษัทเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ต่างๆ และ (2) ศูนย์วิจัยทางคลินิก (Site Management Organization หรือ SMO) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อให้ได้การวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพ

บริษัท รื่นมงคล จำกัด (“RM”) เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินขนาด 3 ไร่ 3 งาน 44.4 ตารางวา บริเวณถนนสุขุมวิทซอย 1 เพื่อรองรับการขยายกิจการของโรงพยาบาลในอนาคต

ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ ลิมิเต็ด (“LLL”) จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

บริษัท บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BIL”) เป็นผู้ลงทุนในโครงการต่างๆ ในต่างประเทศของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและการบริหารโรงพยาบาล ในปี 2556 BIL ได้ถอนการลงทุนในต่างประเทศ และลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนและได้หยุดดำเนินกิจการมาระยะหนึ่ง BIL ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (“BHN”) (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด) เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (“HHE”) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง จดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อสนองนโยบายการลงทุนของบริษัทในกิจการในต่างประเทศอันเกี่ยวกับการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (“BML”) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย เพื่อสนองนโยบายการลงทุนของบริษัทในกิจการในต่างประเทศอันเกี่ยวกับการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”) เป็นเจ้าของและผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital) ในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย

บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด (“BPDTC”) เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรมสำหรับพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“BS”) เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศและให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแพทย์แก่บริษัททั่วไป

บำรุงราษฎร์ เมียนมา ลิมิเต็ด (“BM”) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการคลินิกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้บริการดูแลเบื้องต้นและการตรวจวินิจฉัยโรค

อินโนไวทัล อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี (“Inovital”) เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินและให้บริการหลังการขายในสมาพันธรัฐสวิส