รายชื่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัท นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด(มหาชน) คุณสุวัฒน์ วัฒนพรพรหม
อีเมล์: suwat@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด คุณนฤมล เอกสมุทร
อีเมล์: narumon@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณมินทรา รัตยาภาส
อีเมล์: Mintra.Rattayapas@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณธนัชชา จุรุกุล
อีเมล์: thanatcha.jurukul.1@nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา
อีเมล์: kasem.prunratanamala@cgs-cimb.com
Citi Research Mr. Prashant Nair
อีเมล์: prashant.nair@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด Mr. Horng Han Low
อีเมล์: horng.han.low@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนิยะ เกวลี
อีเมล์: Thaniya.kevalee@credit-suisse.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ศศิกานต์ อุดมเวศย์ 
อีเมล์: SasikarnU@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณธีระพล อุดมเวศย์
อีเมล์: teerapol.udo@fssia.com
Goldman Sachs (Singapore) Pte. Mr. Shyam Srinivasan
อีเมล์: shyam.srinivasan@gs.com
บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) คุณรัตนา ลีนุตพงษ์
อีเมล์: rattanal@ivglobal.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี มอร์แกน (ประเทศไทย) คุณจักรพันธ์ (เข้) พรพรรณรัตน์
อีเมล์: kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณปิยฉัตร รัตนสุวรรณ
อีเมล์: piyachat.r@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์
อีเมล์: parink@kgi.co.th
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คุณนันทรา ลายจุด
อีเมล์: nuntara.l@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณกวี มานิตสุภวงษ์
อีเมล์: Kawee.Ma@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณวริศรา เด่นวรลักษณ์
อีเมล์: Bo.Denworalak@macquarie.com
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. Ms. Divya Gangahar Kothiyal
อีเมล์: divya.gangahar@morganstanley.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณชาตรี แพรวพรายกุล
อีเมล์: charti@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด คุณหทัยชนก มูลวงศ์
อีเมล์: HathaichanokeM@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณปกรณ์ เก้าเอี้ยน
อีเมล์: pakorn.kh@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
อีเมล์: raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) คุณศิริพร อรุโณทัย
อีเมล์: siriporn.aru@thanachartsec.co.th
หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทิสโก้ จำกัด คุณอัตฐพล ทิศายุกตะ
อีเมล์: attaphol@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Ms. Nicole Goh
อีเมล์: nicole.goh@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณโกวิท พงศ์วิญญู
อีเมล์: kowit.p@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณถกล บรรจงรักษ์
อีเมล์: Thakol@yuantathai.com