บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

กรุณาดาวน์โหลดรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลดฟรี ได้ที่นี่