รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ
5. นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน กรรมการอิสระ
6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ
7. นายชานนท์ โสภณพนิช กรรมการอิสระ
8. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ
9. นายชอง โท กรรมการ
10. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ
11. นายอานนท์ วังวสุ กรรมการ