ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/03/2561 ประเภท : XM

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1.  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 149,660,706 20.54
2.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,760,417 14.65
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 63,655,461 8.73
4.  UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 61,509,565 8.44
5.  บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 36,632,014 5.03
6.  บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 26,138,875 3.59
7.  สำนักงานประกันสังคม 21,965,400 3.01
8.  GIC PRIVATE LIMITED 11,579,900 1.59
9.  STATE STREET EUROPE LIMITED 10,918,880 1.50
10.  นายชัย โสภณพนิช 10,682,485 1.47
  รวม 499,503,703 68.55