ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 181,660,706 24.88%
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,760,417 14.62%
3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED -บัญชีลูกค้า 61,509,565 8.43%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 61,373,548 8.41%
5 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 26,138,875 3.58%
6 สำนักงานประกันสังคม 23,168,400 3.17%
7 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 14,158,914 1.94%
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 12,659,483 1.73%
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 11,500,000 1.58%
10 นายชัย โสภณพนิช 10,432,485 1.43%
  Total 509,362,393 69.77%