ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น* สัดส่วนการถือหุ้น** (ร้อยละ)
1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 182,513,006 24.99
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,760,417 14.62
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 64,088,586 8.78
4 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - บัญชีลูกค้า 61,509,565 8.43
5 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 26,138,875 3.58
6 สำนักงานประกันสังคม 20,834,700 2.85
7 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 13,424,101 1.84
8 GIC Private Limited 12,917,549 1.77
9 State Street Europe Limited 11,699,324 1.60
10 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด 11,381,614 1.56
  รวม 511,267,737 70.02

* จำนวนหุ้นรวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ
** การคิดสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ