โครงสร้างกลุ่มบริษัท

* สามารถ คลิก เพื่อดูภาพใหญ่

ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง 9 บริษัท ประกอบด้วย

  1. บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด
  2. เอเชีย ไกลเบิล แฮลธ์ ลิมิเต็ด
  3. บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด
  4. บริษัท รื่นมงคล จำกัด
  5. ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวตี้ ลิมิเต็ด
  6. บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด
  7. บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด)
  8. เฮลท์ ออโรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด
  9. บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทยังมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อมจำนวน 3 บริษัท ประกอบด้วย (1) บำรุงราษฎร์ มองโกเลีย แอลแอลซี (ถือหุ้น 80% ตามสัดส่วนการลงทุนใน เฮลท์ฮอโรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเตด) (2) โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (ถือหุ้นประมาณ 41% ตามสัดส่วนการลงทุนใน เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด และบำรุงราษฎร์ มองโกเลีย แอลแอลซี) และ (3) บำรุงราษฎร์ เมียนมาร์ ซีโอ แอลที่ดี (ถือหุ้น 80% ผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์เน็ตเวิร์ก จำกัด)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทร่วมอีกสองบริษัท คือ (1) บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้น 31.5% และ (2) บริษัทอินโนโวทัล อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี ซึ่งบริษัทถือหุ้น 49% ของหุ้นทั้งหมด

รายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

บริษัท โรทัลไลฟ์ จำกัด ("Vitallife”) เป็นผู้บุกเบิกด้านเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์แบบครบวงจร โดยจะรวมถึงการตรวจ หา ประเมิน และการป้องกัน เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี และอ่อนกว่าวัย และใช้กลยุทธ์เพื่อการฟื้นฟูความเสื่อมของ ร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข Vital life นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาให้บริการเพื่อ ให้ผู้ป่วย “รู้สึกอ่อนกว่าวัย ดูดีขึ้น และมีชีวิตยืนยาวขึ้น" การวิเคราะห์ Biomarker, โปรแกรมอาหารเสริมชนิดใหม่ๆ การ ประเมินสภาวะพิษในร่างกาย การตรวจพบแต่เนิ่นๆ และการใช้ยาเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของ Vital life

เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ ลิมิเต็ด ("AGH”) จดทะเบียนในเขตพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นบริษัทซึ่ง ทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ปัจจุบันหยุดดำเนินการแล้ว

บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด (“AGR”) เป็นผู้ให้บริการด้านวิจัยทางคลินิกทั้งในประเทศ และในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็น (1) ศูนย์ประสานวิจัย (Contract Research Organization หรือ CRO) ซึ่งคือ ผู้ทดลองวิจัยทางคลินิกให้กับบริษัทยา บริษัท biotech และบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ และ (2) ศูนย์วิจัยทางคลินิก (Site Management Organization หรือ SMO) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการวิจัยต่างๆเพื่อให้ได้การวิจัยและข้อมูล ที่มีคุณภาพ

บริษัท รื่นมงคลจำกัด ("RM”) เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินขนาด 3 โร่ 3 งาน 44.4 ตารางวา บริเวณสุขุมวิท ซอย 1 เพื่อรองรับการขยายกิจการของโรงพยาบาลในอนาคต

ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิต ลิมิเต็ด ("LLL") จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

บริษัท บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("BIL") เป็นผู้ลงทุนในโครงการต่างๆ ในต่างประเทศของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและการบริหารโรงพยาบาล ในปี 2556 BIL ได้ถอนการลงทุนในต่างประเทศ อันประกอบด้วยการจำหน่ายโรงพยาบาล Asian Hospital ในประเทศฟิลิปปินส์ และการโม่ต่อสัญญาการบริหาร (รงพยาบาล Mafrag ในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรต เพื่อหันมามุ่งเน้นการขยายตลาดภายในประเทศ โดยที่ BIL ได้หยุดดำเนินกิจการและลดทุนจดทะเบียน เพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนมาระยะหนึ่ง BIL ได้จด ทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ("BHN") เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด ("BPDC") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจด้านการฝึก อบรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เฮลท์ ฮอโรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พี่ที่อี ลิมิเต็ด ("HHE”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

บำรุงราษฎร์ มองโกเลีย แอลแอลซี ("BML”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ถือหุ้นสามัญร้อยละ 51 ของโซa ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี

โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("SST") เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองใด (Ulaanbaatar Songdo Hospital) ในประเทศมองโกเลีย

บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด ("BPDTC") เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและจัดฝึก อบรมสำหรับธุรกิจการบริการทางการแพทย์ ให้กับบริษัทในเครือเท่านั้น

บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ("BS”) เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศ

บำรุงราษฎร์ เมียนมาร์ ซีโอ แอลที่ดี ("BM”) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านคลินิกเอกชนและการตรวจวินิจฉัยโรค ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

อินโนโวทัล อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี ("Inovital”) เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประมาทโว ตามินและบริการหลังการขาย ในประเทศสมาพันธรัฐสวิส