คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ
2. นายอนีลโล ซอเรนติโน Chief Global Strategist
3. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาล
4. นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ผู้อำนวยการด้านการเงินโรงพยาบาล