ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2561 2560 2559 2558 2557
ผลการดำเนินงานรวม (พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 12,100,782 10,550,331 8,802,638 10,088,278 8,499,391
สินทรัพย์รวม 24,748,808 23,483,955 21,332,954 21,297,518 19,144,695
หนี้สินหมุนเวียนรวม 2,878,134 3,646,891 2,358,096 4,056,456 2,322,013
หนี้สินรวม 6,004,383 6,779,005 6,545,006 8,197,028 7,884,732
ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,744,425 16,704,950 14,787,948 13,100,490 11,259,963
รายได้รวม 18,541,029 18,526,586 18,125,795 17,929,440 15,910,538
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (4) 3,547 2,212 12,515 (2,745)
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ 4,151,886 3,943,889 3,626,174 3,435,834 2,730,296
กำไรสุทธิสำหรับปี 4,151,886 3,943,889 3,626,174 3,435,834 2,730,296
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.70 5.41 4.98 4.72 3.75
กำไรต่อหุ้นปรับลด 4.79 4.55 4.18 3.96 3.15
มูลค่าตามบัญชีขั้นพื้นฐาน 25.72 22.92 20.30 17.98 15.45
มูลค่าตามบัญชีปรับลด 21.61 19.26 17.05 15.10 12.98
เงินปันผลต่อหุ้น 2.90 2.70 2.50 2.35 1.95
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 49.2 47.5 46.2 44.7 43.9
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) (%) 34.0 32.7 31.2 30.0 28.6
อัตรากำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 22.4 21.3 20.0 19.1 17.2
อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.4 21.3 20.0 19.1 17.2
อัตราการเติบโตของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (%) 1.4 2.4 1.4 13.0 9.3
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ (%) 5.3 8.8 5.5 25.8 8.3
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (%) 5.3 8.8 5.5 25.8 8.3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 23.4 25.0 26.0 28.2 26.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.2 17.6 17.0 17.0 15.0
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0 0.1 (0.1) 0.0 0.0
อัตราความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 35.9 34.2 23.4 22.1 18.8
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.2 2.9 3.7 2.5 3.7
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน) 47.4 38.7 43.8 41.4 34.7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 13.6 11.6 11.6 11.1 12.3
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 29.9 28.0 28.0 27.9 29.8