คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รองประธานกรรมการ และกรรมการการลงทุน
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
4. น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
8. นายชอง โท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
9. นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบริหาร และผู้อำนวยการด้านการแพทย์
10. นายแพทย์ พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการ
11. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท