คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. น.พ.ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร รองประธานกรรมการ
4. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
5. น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
9. นายชอง โท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน
10. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท