สารจากประธานกรรมการ

ทุกวันนี้ บำรุงราษฎร์เป็นหนึ่งในแบรนด์การดูแลรักษาสุขภาพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในโลก เรามีชื่อเสียงด้านการบริบาลทางการแพทย์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิในการดูแลรักษาโรคที่ซับซ้อนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการประสานความเชี่ยวชาญร่วมมือกันของสหสาขา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรระหว่างประเทศที่รับรองมาตรฐานระดับโลกของเรา ในแต่ละปี ผู้ป่วยกว่า 1.1 ล้านคนจากกว่า 190 ประเทศเดินทางมารับการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นับได้ว่า บำรุงราษฎร์ได้ก้าวมาไกลมากจากจุดเริ่มต้นย่อมๆ ในฐานะโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200 เตียงเมื่อสี่สิบปีที่แล้ว

บำรุงราษฎร์ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยด้วยเหตุปัจจัยสี่ประการ แรกสุดและสำคัญสุดคือชื่อเสียงเรื่องคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของบริการดูแลรักษาทางการแพทย์ของเรา ดังที่รางวัลและคำรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเป็นประจักษ์พยาน

ประการที่สอง บำรุงราษฎร์ได้เสาะหาบุคคลากรทางการแทพย์ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงอย่างที่สุดในทุกสาขาในการจัดทีมงานสหสาขาอันประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคโนโลยีการแพทย์และอื่นๆ แนวทางที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนี้สร้างความมั่นใจว่าการดูแลรักษาที่เราให้แก่ผู้ป่วยเป็นไปได้ด้วยการประสานงานร่วมมือกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ประการที่สาม เจตคติและจุดมุ่งหมายของเราที่จะเป็นผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้เราจับแนวโน้มใหม่ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพได้ ตลอดจนพัฒนาแผนป้องกันและรักษาสำหรับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ประการสุดท้าย คือความไว้วางใจในเรื่องการบริบาลอย่างเอื้ออาทรที่ผู้ป่วยมีให้บำรุงราษฎร์มาเป็นเวลายาวนาน ปัจจัยสี่ประการดังกล่าวรวมกันทำให้เราสามารถให้การดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พร้อมกับสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้ผู้ป่วย

ในระหว่างปี 2561 อุตสาหกรรมการดูแลรักษาสุขภาพทั่วโลกต้องเผชิญปัญหาท้าทายหลายเรื่อง โรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งได้ทบทวนกลยุทธ์ของตน โดยเน้นเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและผลลัพธ์ทางการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้นำการดูแลรักษาสุขภาพทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชีย จึงกำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กเดต้า และวิธีการที่มีประสิทธิภาพเชิงต้นทุนอื่นๆ เพื่อให้การบริบาลที่ดีขึ้นและมีความเฉพาะบุคคลยิ่งขึ้น

สำหรับช่วงเวลาข้างหน้า บำรุงราษฎร์มุ่งเน้นกลยุทธ์สำคัญๆ ที่จะช่วยให้ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำในการเป็นจุดหมายการเดินทางเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพในเอเชีย-แปซิฟิก จุดเน้นของเรามีความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่ที่การขยับจากการบริบาลที่เน้นปริมาณเป็นหลักมาเป็นการบริบาลที่เน้นคุณค่าเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้บำรุงราษฎร์บรรลุมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกในด้านประสิทธิภาพการผ่าตัด ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และการบริบาลผู้ป่วย เราใช้ปัญญาประดิษฐ์ ใช้ระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด และบิ๊กเดต้าด้วยกันเพิ่มขึ้นร่วมกับแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพแบบบูรณาการของเรา เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ทำงานประสานกันกลมกลืนเพื่อให้ประสบการณ์เชิงบวกแก่ผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น เราปรับเปลี่ยนระบบดิจิตัลไปใช้ TrakCare ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ในปี 2561 ซึ่งแสดงประโยชน์แล้วในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ประสิทธิภาพ การบริหารบิ๊กเดต้า และความพอใจของผู้ป่วย

ถึงแม้เราจะมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม เราก็จะยังคงยึดเสาหลักแห่งความสำเร็จของเรา นั่นคือ ความไว้วางใจที่เราได้สร้างขึ้นมาในระยะเวลาเกือบ 40 ปี แพทย์ ทันตแพทย์ และบุคคลากรอื่นๆ หลายพันคนได้ทำงานสรรค์สร้างความไว้วางใจที่ผู้ป่วยทั้งในเมืองไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีให้กับเรา เราขอรับเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจนั้นด้วยความเคารพ พร้อมการยืนยันว่า คุณภาพ ความปลอดภัย และการบริบาลแบบเอื้ออาทรจะยังคงเป็นเครื่องหมายที่รับประกันการบริบาลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ต่อไป

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ