สารจากประธานกรรมการ

ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ ถึงแม้โรงพยาบาลต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศ

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกทำให้อัตราการเติบโตของรายได้ชะลอตัวลงในช่วงปีที่ผ่านๆ มา อย่างไรก็ดีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เรามีกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนเป็นผลมาจากปริมาณผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนได้เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมถึงการที่ฝ่ายบริหารได้มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนในการดำเนินการอย่างเข้มงวด

กลยุทธ์ของโรงพยาบาลในการให้บริบาลทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านการให้การรักษาขั้นตติยภูมิด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

ค่านิยมหลักของเราเป็นตัวกำหนดวิธีการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยของเรา เราให้การบริบาลด้วยความเอื้ออาทรและความเป็นมืออาชีพ เราลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดรวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสอดประสานทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเรา

เราได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในหลายประการในปี 2559 นี้ เราได้เปิดทำการบำรุงราษฎร์คลินิกที่เมืองย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคลีนิกกายภาพบำบัดบนถนนสาทร กรุงเทพฯ นอกจากนี้เราได้ผนึกกำลังกับโรงพยาบาลพันธมิตร 36 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และยังได้ลงทุนในระบบดิจิตอลของโรงพยาบาลระบบใหม่ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆ มีความเชื่อมโยงและเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถส่งมอบการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้เรายังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของเรา

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำความโศกเศร้าเสียใจอย่างหาที่เปรียบมิได้มาสู่ครอบครัวบำรุงราษฎร์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่พสกนิกรชาวไทยให้ความเคารพยกย่องอย่างสูงตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย และพระวิริยอุตสาหะในการพัฒนาประเทศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล พวกเราทุกคนขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และได้รับแรงบันดาลใจจากการที่พระองค์ท่านทรงอุทิศเวลาทั้งพระชนม์ชีพ ทรงงานหนักอย่างไม่ย่อท้อเพื่อพสกนิกรของพระองค์

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ