This printed article is located at https://investor-th.bumrungrad.com/news.html

ข่าว

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและประกาศจ่ายปันผล

Backเมษายน 26, 2550

ที่ SET 50/17

25 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิทซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย
จำนวน 430,452,417 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0
ไม่เห็นด้วย
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย
จำนวน 433,383,116 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0
ไม่เห็นด้วย
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2549

เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทอีก ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้ทั้งสิ้น 329 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 219 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น สำหรับปี 2549 เท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 548 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน สมุดทะเบียนหุ้น ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2550 โดยจะจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย
จำนวน 433,383,116 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0
ไม่เห็นด้วย
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2550 จำนวน 5 คน ได้แก่

1.
นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2.
นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการ
3.
นายชาตรี โสภณพนิช
กรรมการ
4.
แพทย์หญิงคุณสวรรยา เดชอุดม
กรรมการ
5.
นางกุลธิดา ศิวยาธร
กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

- นายชัย โสภณพนิช

เห็นด้วย
จำนวน 432,751,716 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9
ไม่เห็นด้วย
จำนวน 631,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.1
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

- นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

เห็นด้วย
จำนวน 432,751,716 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9
ไม่เห็นด้วย
จำนวน 631,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.1
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

- นายชาตรี โสภณพนิช

เห็นด้วย
จำนวน 427,863,416 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
98.7
ไม่เห็นด้วย
จำนวน 5,519,700 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
1.3
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

- แพทย์หญิงคุณสวรรยา เดชอุดม

เห็นด้วย
จำนวน 432,751,716 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9
ไม่เห็นด้วย
จำนวน 631,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.1
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

- นางกุลธิดา ศิวยาธร

เห็นด้วย
จำนวน 432,751,716 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9
ไม่เห็นด้วย
จำนวน 631,400 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.1
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

6. อนุมัติการแต่งตั้งนายแพทย์สิน อนุราษฎร์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ทำให้บริษัทมีกรรมการรวม 16 คน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย
จำนวน 433,383,116 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0
ไม่เห็นด้วย
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความ เหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย
จำนวน 433,383,116 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0
ไม่เห็นด้วย
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แห่งบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย
จำนวน 428,285,516 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
98.8
ไม่เห็นด้วย
จำนวน 5,097,600 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
1.2
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

9. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2550 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิใช้สิทธิรวม 377,400 หุ้น โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 922,702,685 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 922,702,685 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกเป็น

หุ้นสามัญ 920,853,235 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ 1,849,450 หุ้น (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
จำนวน 433,383,116 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.0
ไม่เห็นด้วย
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-
งดออกเสียง
จำนวน - เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)
กรรมการ


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.