This printed article is located at https://investor-th.bumrungrad.com/group_structure.html

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเตียงที่จัดให้บริการผู้ป่วย 580 เตียง และมีความสามารถรองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 5,500 คนต่อวัน และเป็นหนึ่งในผู้นำผู้ให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรมแก่ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยคณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ กอร์ปกับเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่หยุดการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาจาก Joint Commission International (JCI Accreditation) เป็นแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation - HA) และต่อมาได้รับ Advanced Hospital Accreditation (AHA) จนถึงปัจจุบัน เป็นแห่งแรกในโลกที่ได้รับการรับรอง GHA COVID-19 Conformance Certification จากองค์กรระดับโลกอย่าง Global Healthcare Accreditation (GHA) ว่าสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (College of American Pathologists หรือ CAP) และเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการจับอันดับจาก นิวส์วีค (Newsweek) ในปี 2564 และ 2565 ให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดใน 150 และ 200 ลำดับแรกของโลก โดยเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดลำดับ 1 ในประเทศไทย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด (Most Trusted Hospital Brand) ในปี 2565 จาก แบงคอคโพส (Bangkok Post)


ผังโครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

* สามารถ คลิก เพื่อดูภาพใหญ่

บริษัทมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง 10 บริษัท ประกอบด้วย (1) บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด (2) เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ ลิมิเต็ด (3) บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด (4) บริษัท รื่นมงคล จำกัด (5) ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ ลิมิเต็ด (6) บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด (7) บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด) และ (8) เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (9) บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (10) บริษัท ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์ จำกัด

บริษัทยังมีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมจำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย (1) บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (ถือหุ้น 80% ตามสัดส่วนการลงทุนใน เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด) (2) โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (ถือหุ้นประมาณ 41% ตามสัดส่วนการลงทุนใน เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด และ บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี) และ (3) บำรุงราษฎร์ เมียนมา โค ลิมิเต็ด (ถือหุ้นประมาณ 80% ผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด) (4) บริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (ถือหุ้น 75% ผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด) (5) บริษัท พีฟิฟตี้ทรี ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (ถือหุ้น 100% ผ่านบริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทร่วมอีก 3 บริษัท คือ (1) บริษัท บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 31.5% และ (2) บริษัทอินโนไวทัล อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี ซึ่งบริษัทถือหุ้น 49% ของหุ้นทั้งหมดผ่านไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ ลิมิเต็ด และ (3) บริษัท รักษ เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้น 50% ผ่าน บริษัท ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์ จำกัด

รายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้

บริษัท ไวทัลไลฟ์ จำกัด (“Vitallife”) เป็นผู้บุกเบิกด้านเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์แบบครบวงจรอันเป็นการรวบรวมกลยุทธ์เกี่ยวกับการประเมิน (predictive) การป้องกัน (preventive) การฟื้นฟู (rejuvenating) และการเกิดใหม่ (regenerative) เพื่อการมีวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีที่สุด Vitallife นำมารวมกันซึ่งเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงหนทางไปสู่ “ความรู้สึกอ่อนเยาว์ การดูดีขึ้น และการมีชีวิตยืนยาวขึ้น” การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker analysis) อาหารเสริมขั้นสูง การประเมินความเป็นพิษ การตรวจพบแต่เนิ่น ๆ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ล้วนเป็นศาสตร์แห่งวัยยุวัฒน์ที่สำคัญ (key Vital Life analytics) นอกจากนี้ Vitallife ได้เปิดคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านผิวหนังเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง และประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออแกนนิคด้วยซึ่งใน Vitallife ได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทด้วย

เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ ลิมิเต็ด (“AGH”) จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นบริษัทซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ปัจจุบันหยุดดำเนินกิจการ

บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จำกัด (“AGR”) เป็นผู้ให้บริการการวิจัยทางคลินิก (clinical research) ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริการดังกล่าวรวมถึง (1) ศูนย์ประสานวิจัย (Contract Research Organization หรือ CRO) ซึ่งทำการวิจัยทางคลินิกแบบ multicenter clinical trials สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพระหว่างประเทศ บริษัทยา และบริษัทเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ และ (2) ศูนย์วิจัยทางคลินิก (Site Management Organization หรือ SMO) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้การวิจัยและข้อมูลที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ AGR เป็นเจ้าของและผู้ประกอบกิจการเอสเพอรานซ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมมะเร็ง และร้านขายยา iConic ด้วย

บริษัท รื่นมงคล จำกัด (“RM”) เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินขนาด 3 ไร่ 3 งาน 44.4 ตารางวา บนซอยสุขุมวิท 1 ปัจจุบันบริษัทได้ก่อสร้างอาคารจอดรถบนที่ดินนี้เสร็จแล้ว

ไลฟ์ แอนด์ ลองจิวิตี้ ลิมิเต็ด (“LLL”) จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ

บริษัท บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BIL”) เป็นผู้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในต่างประเทศของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและการบริหารโรงพยาบาล ในปี 2556 BIL ได้ถอนการลงทุนในต่างประเทศ และลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการลงทุนและได้หยุดดำเนินกิจการมาระยะหนึ่ง BIL ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (“BHN”) (เดิมชื่อ บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด) เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (“HHE”) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง จดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อสนองนโยบายการลงทุนของบริษัทในกิจการในต่างประเทศอันเกี่ยวกับการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บำรุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (“BML”) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย เพื่อสนองนโยบายการลงทุนของบริษัทในกิจการในต่างประเทศอันเกี่ยวกับการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”) เป็นเจ้าของและผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital) ในสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย

บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ จำกัด (“BPDTC”) เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรมสำหรับพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท บำรุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“BS”) เป็นบริษัทที่ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศและให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแพทย์แก่บริษัททั่วไป และลงทุนในต่างประเทศ

บำรุงราษฎร์ เมียนมา ลิมิเต็ด (“BM”) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการคลินิกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้บริการดูแลเบื้องต้นและการตรวจวินิจฉัยโรค

อินโนไวทัล อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี (“Inovital”) เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินและให้บริการหลังการขายในสมาพันธรัฐสวิส

บริษัท ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์ จำกัด (“VTLA”) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจกาคลินิกสุขภาพที่บางกระเจ้า

บริษัท บำรุงราษฎร์ สไปน์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (“BSN”) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและการบริหารจัดการสถานพยาบาล

บริษัท พีฟิฟตี้ทรี ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“PLS”) ให้บริการด้านคลินิกเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก

บริษัท รักษ เวนเจอร์ จำกัด (“RAKxa) เป็นบริษัทร่วมค้าที่ตั้งขึ้นโดยบริษัทไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์ จำกัด กับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สถานพยาบาลและคลินิกการแพทย์ และสถานฟื้นฟูสุขภาพ


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2023. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.