ข่าว

ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ปี 2552

Backมีนาคม 17, 2552

ที่ SET 52/10

16 มีนาคม 2552

เรื่อง รายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ตามที่ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 5/2541 โดยมีมติให้มีการแปลงหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้เป็นหุ้นสามัญใน อัตราส่วน 1 หุ้นบุริมสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะ แปลงเป็นหุ้นสามัญแจ้งความจำนงได้ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น

บริษัท ขอรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายแพทย์ธนิต เธียรธนู)
กรรมการ

 

แบบรายงานผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ สำหรับปี 2552
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ประเภทของหุ้นที่แปลง หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เสนอแปลง 35,000 หุ้น

2. ผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ

 
ผู้ลงทุนสัญชาติไทย
ผู้ลงทุนต่างชาติ
รวม
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
จำนวนราย
-
3
-
-
3
จำนวนหุ้นที่แปลง
-
35,000
-
-
35,000
ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่แปลงทั้งหมด
-
100
-
-
100

3. ดังนั้นเหลือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,747,750 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) จะได้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องของหุ้นบุริมสิทธิอีกครั้งในปี 2553

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

ลายมือชื่อ........................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายแพทย์ธนิต เธียรธนู)
ตำแหน่ง กรรมการ

 

ลายมือชื่อ.......................................... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์)
ตำแหน่ง กรรมการ

 

Attachments

  • 2009-03-17_bh001T.pdf (Size: 55,059 bytes)