This printed article is located at http://investor-th.bumrungrad.com/financial_calendar.html

ปฎิทินนักลงทุน

ประจำปี :  
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
13 พ.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
06 พ.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2562
14 ส.ค. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 ส.ค. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2562
30 เม.ย. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
24 เม.ย. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2562
24 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2562 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
20 ก.พ. 2562 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2561
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
14 พ.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
07 พ.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 3 ปี 2561
15 ส.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
08 ส.ค. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 2 ปี 2561
26 เม.ย. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
26 เม.ย. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงิน ไตรมาศ 1 ปี 2561
25 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2561 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (ผลประกอบการประจำปี 2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
22 ก.พ. 2561 ประกาศงบการเงิน งบการเงินประจำปี 2560
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559
วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
15 พ.ย. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560
16 ส.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560
03 พ.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2560 งบการเงิน งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560
26 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2560 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2560 ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ครั้งที่ 1/2560 ผลประกอบการประจำปี 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม B ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 กรุงเทพมหานคร
28 ก.พ. 2560 งบการเงิน งบการเงินประจำปี 2559

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.